Користувач:MaryankoD/Етимологічна бібліографія

Матеріал з Вікісловника
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Етимологічна бібліографія:

 • Абаев ИЭСОЯ — Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. 1—3 (А— Г), М—Л., 1958, 1973, 1979.
 • Акуленко — Акуленко В. В. Головні історичні джерела лексичних інтернаціоналізмів в українській мові.— В кн.: О. О. Потебня і деякі питання сучасної славістики, Харків, 1962.
 • Ан = Анненков Анненков — Анненков Н. Ботанический словарь. Спб., 1878.
 • Ба — Бандрівський Д. Т. Матеріали до діалектного словника Бориславського і суміжних районів Львівської області.— В кн.: «Дослідження і матеріали з української мови». Т. 4. К., 1961.
 • Балк. езикозн.— Балканско езикознание. Ред. В. Георгиев. Т. 1—20. София, 1959—1977.
 • Баскаков Введение — Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркских языков. М., 1962.
 • БЕ — Български език. Год. 1—30. София, 1951 — 1980.
 • Бевзенко — Бевзенко С. П. Історична морфологія української мови. Ужгород, 1960.
 • Белар. лексікал. і этым.— Беларуская лексікалогія і зтьшалогія (Праграма і тззісьі дакладау Міжрзспубліканскай канферзнцьгі па беларускай лексікалогіі і этымалогіі 19—23 лютага 1968 г.). Мінск, 1968.
 • Белар. лінгв.— Беларуская лінгвістика. Вып. 1—20. Мінск, 1972—1981.
 • Белецкий Принципы — Белецкий А. А. Принципы этимологических исследований (на материале греческого языка). К., 1950.
 • БЕР — Български етимологичен речник. Т. 1—2. (А—К). София, 1971, 1979. Авт.: B. Георгиев, И. Гълъбов, И. Займов, C. Илчев та ін.
 • Беринда — Беринда П. Лексикон славенороський. 1627. (Перевидано фотоспособом. К., 1961).
 • Берл — Берлізов А. А. Лексика рибальства українських говорів Нижнього Подністров'я. Чернігів, 1959.
 • Бернштейн Очерк 1974 — Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы. М., 1974.
 • Бі — Білецький-Носенко П. П. Словник української мови. К., 1966.
 • Бірьіла — Вірила М. В. Беларуская антрапанімія. Мінск, 1966.
 • Богородицкий Введение — Богородицкий В. А. Введение в татарское языкознание. Казань, 1953.
 • Богородицкий ОКРГ — Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики. М.—Л., 1935.
 • Боровков — Боровков А. К. Лексика среднеазиатского тефсира XII—XIII вв. М., 1963.
 • Боровой Путь слова — Боровой Л. Я. Путь слова. Старое и новое в языке русской советской литературы. Изд. 2-е. М., 1963.
 • Брокгауз—Ефрон — Энциклопедический словарь. Брокгауз и Ефрон. Т. 1—41 и доп. Спб., 1890—1907.
 • БСЭ — Большая советская энциклопедия. Изд. 2-е. Т. 1—51. М., 1950—1958.
 • БТР — Блывларски тълковен речник. 2-а изд. Софія, 1963. Съст.: Л. &чдр«йчин Л. Георгиев, Ст. Илчев, М. Костов, И. Леков, С. Стоиков, Ц. Тодоров.
 • Будагов — Будагов Л. 3. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Т. I—2. Спб., 1869—1871. (Перевидано фотоспособом. М., 1960).
 • Бул = Булаховский Семас. этюды. Булаховский Семас. этюды — Булаховский Л. А. Семасиологические этюды. Славянские наименования птиц.— Вопросы славянского языкознания. Кн. 1. Львов, 1948.
 • Булаховський Вибр. пр.— Булаховський Л. А. Вибрані праці в п'яти томах. Т. I. К., 1975; Т. II. К., 1977; Т. III. К., 1978.
 • Булаховський Нариси — Булаховський Л. А. Нариси з загального мовознавства. Вид. 2-ге. К., 1959.
 • Булаховський Пит. походж.— Булаховський Л. А. Питания походження української мови. К., 1956.
 • Булыка — Булыка А. М. Давнія запазьічанні беларускай мовы. Мінск, 1972.
 • Бурд.—Мих.— Бурдон И. Ф., Михельсон А. Д. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке, с означением их корней. Спб., 1866.
 • Бурнашев — Бурнашев В. П. Опыт терминологического словаря сельского хозяйства, промыслов и быта народного. Т. 1—2. Спб., 1843—1844.
 • Бурячок — Бурячок А. А. Назви спорідненості і свояцтва в українській мові. К., 1961.
 • Буслаев — Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка. М., 1959.
 • Ва — Ващенко В. С. Словник полтавських говорів. Вип. 1. Харків, 1960.
 • Вайан — Вайан А. Руководство по старославянскому языку. М., 1952.
 • Вахрос — Вахрос И. Наименования обуви в русском языке. 1. Древнейшие наименования допетровской эпохи. Хельсинки, 1959 (КеиуоБІоІііиоіпБШииіїп Уиовікі^а.

№ 6—10. Зиррі.).

 • Ващенко — Ващенко В. С. З історії та географії діалектних слів. Харків, 1962.
 • ВеБ — Верхратський І. Говір батюків. Львів, 1912.
 • ВеДо — Верхратський І. Про говір долівський.—ЗНТШ, 1900, кн. З і 4 (т. 35

і 36).

 • ВеЗа — Верхратський І. Говір замішанців, ЗНТШ, 1894, кн. З (т. 25).
 • ВеЗн — Верхратський І. Знадоби до словаря южноруського. 1. Львів, 1877.
 • ВеЛ — Верхратський І. Про говір галицьких лемків. Львів, 1902.
 • ВеНЗн — Верхратський І. Нові знадоби до номенклатури і термінології природописної народної. Львів, 1908.
 • Веске — Веске М. Славянско-финские культурные отношения по данным языка. Казань, 1890.
 • Веснік БДУ — Веснік Беларускага дзяржаунага універсітзта імя У. І. Леніна. Серыя 4. Філалогія, журналістика. Мінск, 1969—1981.
 • Вестник ЛГУ — Вестник Ленинградского государственного университета. 1946—1981.
 • Вестник МГУ — Вестник Московского государственного университета. 1946—1981.
 • ВеУг — Верхратський I. Знадоби до пізнання угорсько-руських говорів. В. Словарець.— ЗНТШ,-1899, кн. 4 (т. 30).
 • Взаимод. и взаимообог.— Взаимодействие и взаимообогащение языков народов СССР. М., 1969.
 • Винник — Винник В. О. Назви одиниць виміру в українській мові. К., 1968.
 • Виноградов Очерки — Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII —XIX вв. М., 1938.
 • Виноградова — Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Вып. I—4. М.— Л. 1965—1973. Сост. В. Л. Виноградова.
 • Вісюліна — Клоков — Вісюліна О. Д., Кло- ков М. В. Короткий визначник вищих рослин УРСР. К., 1948.
 • ВКР—Вопросы культуры речи. Вып. 1—8. М., 1955—1967.
 • Воїнств.—Кіст.— Воїнственський М. А., Кістяківський О. Б. Визначник птахів УРСР. К., 1952.
 • Волков — Волков С. В. Історія ста чотирьох. К., 1969.
 • Вост.-сл. и общ. языкозн.— Восточнославянское и общее языкознание. М., 1978.
 • Вост.-сл.-молд. взаим. — Восточнославяно-молдавские языковые взаимоотношения. Т. 1—2. Кишинев, 1961, 1967.
 • Вступ — Вступ до порівняльно-історичного ви- вчення слов'янських мов. За ред. О. С. Мельничука. К., 1966.
 • ВСЯ — Вопросы славянского языкознания. Вып. 1—7. М., 1954—1963.
 • ВТ — Вопросы тюркологии. Ташкент, 1965.
 • Ву]акли)'а — Ву\аклща И. Лексикон страних речи и израза. Београд, [1954].
 • ВЯ —Вопросы языкознания. М., 1952—1981.
 • Г = Грінч.
 • Газов-Гинзберг—Газов-Гинзберг А. М. Был ли язык изобразителен в своих истоках? М., 1965.
 • Георгиев Бълг. етим. и оном.— Георгиев В. Българска етимология и ономастика. София, 1960.
 • Георгиев Въпр. на бълг. етим.— Георгиев В. Въпроси на българска етимология. София, 1958.
 • Германович — Германович А. И. Междометия русского языка. К., 1966.
 • Годишник — Годишник иа Софийския университет. Историко-филологически факултет (з 1967 р.— Факултет по славянски филологии). Т. 1—71. София, 1918—1978.
 • Гордлевский — Гордлевский В. Л. Избранные сочинения. Т. 2. М., 1961.
 • Гордлевский Ар. и перс. эл.— Гордлевский В. Л. Арабские и персидские элементы в турецком языке. М., 1945.
 • Горностаев — Горностаев Г. Н. Насекомые СССР. М., 1970.
 • Горяев — Горяев Н. В. Сравнительный этимологический словарь русского языка. Тифлис, 1896.
 • Горяев 1892 — Горяев Н. В. Опыт сравнительного этимологического словаря русского литературного языка. Тифлис, 1892.
 • Горяев Доп. I — Горяев Н. В. К сравнительному этимологическому словарю русского языка (изд. 1896 г.). Дополнения и поправки. Тифлис, 1901.
 • Горяев Доп. 2 — Горяев Н. В. Этимологические объяснения наиболее трудных и загадочных слов в русском языке. К сравнительному этимологическому словарю русского языка. Новые дополнения и поправки. Тифлис, 1905.
 • Гранде Ар. гр.— Гранде Е. М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. М., 1963.
 • Гранде Введение — Гранде Е, М. Введение в сравнительное изучение семитских языков. М., 1972.
 • Грінч.— Грінченко Б. Д. Словарь української мови. Т. 1—4 К., 1907—1909 (Перевидано фотоспособом. К., 1958).
 • Грот Фнл. раз.— Г рот Я- К. Филологические разыскания. Т. 1—2. Спб., 1899.
 • Даль — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I—4. М., 1956.
 • ДБ — Діалектологічний бюлетень (Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР). Вип. 1—9. К., 1949—1962.
 • Дворецкий — Дворецкий И. X. Древнегреческо-русский словарь. Т. I—2. М., 1958.
 • Дворецкий—Корольков — Дворецкий И. X., Корольков Д. Н. Латинско-русский словарь. М., 1949.
 • Джаукян — Джаукян Г. Б. Очерки по истории дописьменного периода армянского языка. Ереван, 1967.
 • Дз — Дзендзелівський Й. О. Словник специфічної лексики говірок Нижнього Подністров'я.— Лексикографічний бюлетень (Ін-ту мовознавства АН УРСР), вип. 6, К., 1958.
 • ДзАтл — Дзендзелівський Й. О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР (лексика). Ч. 1—2. Ужгород, 1958—1960.
 • Дзендзелевский Молдаванизмы — Дзендзелевский И. А. Молдаванизмы и их стилистическая роль в украинских говорах Нижнего Поднестровья.— Уч. зап. Ин-та истории, языка и литературы Молд. филиала АН СССР, т. 4—5. Кишинев, 1955.
 • Дзендзелівський УЗЛП— Дзендзелівський Й. О. Українсько-західнослов'янські лексичні паралелі. К., 1969.
 • ДзУЗЛП = Дзендзелівський УЗЛП.
 • Дмитриев — Дмитриев Н. К. Строй тюркских языков. М., 1962.
 • До — Дорошенко С. І. Матеріали до словника діалектної лексики Сумщини.— Діалектологічний бюлетень (Ін-ту мовознавства АН УРСР), вип. 9, К., І962.
 • Докл. АН СССР — Доклады Академии наук СССР. Серия В. Л., 1925—1933.
 • Доп. УжДУ — Доповіді та повідомлення Ужгородського державного університету. Серія філологічна. № 1—7. 1957—1961.
 • Досл. з мовозн.— Дослідження з мовознавства (Збірник статей аспірантів і дисертантів). К., 1962. Вип. 2. К., 1963.
 • Досл. і мат.— Дослідження і матеріали з української мови. Т. 1—6. К., 1959—1964.
 • Др. вост.— Древности восточные. Труды Восточной комиссии имп. Московского археологического общества. М., 1888—1916.
 • Дрозд — Дроздовський В. П. Спостереження над сільськогосподарською лексикою українських говірок Татарбунарського, Тузлівського і Саратського районів Одеської області.— Праці Одеського ун-ту. Т. 148, 1958.
 • Двло — ДЪло (газета з додатками). Львів, 1890—1916.
 • Дювернуа — Дювернуа А. Словарь болгар. ского языка. Т. 1—3. М., 1889.
 • Егоров — Егоров В. Т. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964.
 • ЕЗб — Етнографічний збірник. Т. 1—35. Львів, 1895—1914.
 • Ез.-етн. изсл.— Езцковедско-етнографски изследвания в памет на академик Стоян Романски. София, 1960.
 • Език и лит.— Език и литература. Орган на филолозите-слависти. София, 1945—1966.
 • Езиков. изсл. Младенов — Езиковедски изследвания. в чест на академик Стефан Младенов. София, 1957.

Ернштедт — Ернштедт П. В. Египетские заимствования в греческом языке. М.—Л, 1953.

Ж — Желехівський Є., Недільський С. Мало- русько-німецький словар. Т. 1—2. Львів, 1886.

Желех.= Ж.

ЖіС — Жите і слово. Т. 1—4. Львів, 1894— 1897.

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения. Спб., 1834—1917.

ЖСт — Живая старина. Т. 1—25. Спб., 1891— 1917.

Заверуха — Заверуха 5, В. Квіти дванадцяти місяців. К., 1974.

Зап. Колл. востоковедов — Записки Колле- гии востоковедов при Азиатском музее АН СССР. Л., 1925—1930.

36. заходозн.— Збірник заходознавства. Т. 1, К., 1929.

36. наук, праць I — Збірник наукових праць.

Т. 1. Мовознавство. К., 1958. Зе = Зерова.

Зеленин — Зеленин Д. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Ч. 1—2. Л., 1929—1930.

Бібліографічні скорочення

Зерова — Зерова М. Я. їстівні та отруйні

гриби. К., 1963. ЗИВ — Записки Института востоковедения

АН СССР. Л., 1932—1949. ЗІНО — Записки Інституту народної освіти.

T. 1—4. К., 1926—1930. З історії сл. мов.— 3 історії української та

інших слов'янських мов (Збірник ста- тей). К., 1965. ЗІФВ — Записки Історично-філологічного

Відділу АН УРСР. Кн. 1—26. К., 1919—

1931.

ЗНТШ — Записки Наукового товариства

ім. Шевченка. Львів, 1892—1916. ЗоЮР — Записки о Южной Руси. Издал

П. Кулиш. 1—2. Спб., 1856—1857. ЗФФУБ — Зборник Филозофског факул-

тета Универзитета у Београду. 1948—

1961.

ИАН ОЛЯ — Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка (з 1963 р.— Серия литературы и языка). M., 1940—1981.

Изследв. Дечев — Изследвания в чест на акад. Димитър Дечев. София, 1958.

ИИБЕ — Известия на Института за българ- ски език [БАН]. София, 1952—1979.

Илчев — Илчев С. Речник на личните и фа- милии имена у българите. София, 1969.

Ильинский Прасл. гр.— Ильинский Г. А. Праславянская грамматика. Нежин, 1916.

Ильинский Сложи. местоим.— Ильинский Г. А. Сложные местоимения. Изд. 2-е. Варшава, 1905.

ИОРЯС — Известия Отделения русского язы- ка и словесности Императорской акаде- мии наук. Т. 1—32. Спб., 1896—1927.

ИРЛТЯ — Историческое развитие лексики тюркских языков. M., 1961.

ИСГТЯ — Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. Т. 1—5. М., 1955—1962.

Исслед. п. яз.— Исследования по польскому языку. Сборник статей. M., 1969.

Истрин Разв. письма — Истрин В. А. Раз- витие письма. М., 1961.

Іст. граматика — /сторична граматика укра- їнської мови. Вид. 2-е. К., 1962. Авт.: О. П. Безпалько, М. К. Бойчук, М. А. Жовтобрюх та ін.

ІУМ Морфологія — Історія української мови. Морфологія. К., 1978.

Др. вост.— Древности восточные. Труды Вос- точной комиссии имп. Московского архео- логического общества. М., 1888—1916.

Дрозд — Дроздовський В. П. Спостереження над сільськогосподарською лексикою ук- раїнських говірок Татарбунарського, Туз- лівського і Саратського районів Одесь- кої області.— Праці Одеського ун-ту. Т. 148, 1958.

Діло — ДЪло (газета з додатками). Львів, 1890—1916.

Дювернуа — Дювернуа А. Словарь болгар.

ского языка. Т. 1—3. М., 1889. Егоров — Егоров В. Т. Этимологический сло- варь чувашского языка. Чебоксары, 1964. ЕЗб — Етнографічний збірник. Т. 1—35.

Львів, 1895—1914. Ез.-етн. изсл.— Езцковедско-етнографски из-

следвания в памет на академик Стоян

Романски. София, 1960. Език и лит.— Език и литература. Орган на

филолозите-слависти. София, 1945—

1966.

Езиков. изсл. Младенов — Езиковедски изсле- двания. в чест на академик Стефан Младе- нов. София, 1957.

Ернштедт — Ернштедт П. В. Египетские заимствования в греческом языке. М.—Л, 1953.

Ж — Желехівський Є., Недільський С. Мало- русько-німецький словар. Т. 1—2. Львів, 1886.

Желех.= Ж.

ЖіС — Жите і слово. Т. 1—4. Львів, 1894— 1897.

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения. Спб., 1834—1917.

ЖСт — Живая старина. Т. 1—25. Спб., 1891— 1917.

Заверуха — Заверуха 5, В. Квіти дванадцяти місяців. К., 1974.

Зап. Колл. востоковедов — Записки Колле- гии востоковедов при Азиатском музее АН СССР. Л., 1925—1930.

36. заходозн.— Збірник заходознавства. Т. 1, К., 1929.

36. наук, праць I — Збірник наукових праць.

Т. 1. Мовознавство. К., 1958. Зе = Зерова.

Зеленин — Зеленин Д. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Ч. 1—2. Л., 1929—1930.

Бібліографічні скорочення

Зерова — Зерова М. Я. їстівні та отруйні

гриби. К., 1963. ЗИВ — Записки Института востоковедения

АН СССР. Л., 1932—1949. ЗІНО — Записки Інституту народної освіти.

T. 1—4. К., 1926—1930. З історії сл. мов.— 3 історії української та

інших слов'янських мов (Збірник ста- тей). К., 1965. ЗІФВ — Записки Історично-філологічного

Відділу АН УРСР. Кн. 1—26. К., 1919—

1931.

ЗНТШ — Записки Наукового товариства

ім. Шевченка. Львів, 1892—1916. ЗоЮР — Записки о Южной Руси. Издал

П. Кулиш. 1—2. Спб., 1856—1857. ЗФФУБ — Зборник Филозофског факул-

тета Универзитета у Београду. 1948—

1961.

ИАН ОЛЯ — Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка (з 1963 р.— Серия литературы и языка). М., 1940—1981.

Изследв. Дечев — Изследвания в чест на акад. Димитър Дечев. София, 1958.

ИИБЕ — Известия на Института за българ- ски език [БАН]. София, 1952—1979.

Илчев — Илчев С. Речник на личните и фа- милии имена у българите. София, 1969.

Ильинский Прасл. гр.— Ильинский Г. А. Праславянская грамматика. Нежин, 1916.

Ильинский Сложи. местоим.— Ильинский Г. А. Сложные местоимения. Изд. 2-е. Варшава, 1905.

ИОРЯС — Известия Отделения русского язы- ка и словесности Императорской акаде- мии наук. Т. 1—32. Спб., 1896—1927.

ИРЛТЯ — Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 1961.

ИСГТЯ — Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. Т. 1—5. М., 1955—1962.

Исслед. п. яз.— Исследования по польскому языку. Сборник статей. М., 1969.

Истрин Разв. письма — Истрин В. А. Раз- витие письма. М., 1961.

Іст. граматика — Історична граматика укра- їнської мови. Вид. 2-е. К., 1962. Авт.: О. П. Безпалько, М. К. Бойчук, М. А. Жовтобрюх та ін.

ІУМ Морфологія — Історія української мови. Морфологія. К., 1978.

20

Умовні скорочення

Бібліографічні скорочення

.1Ф— J'ужнословенски филолог. К.и>. 1—34.

Београд, 1913—1978. Щаз. тіл. і^ьіск,. этим. сезд.— І^азаК, тілінін

к,ыскаша этимологиялык, сездігі. Алматы,

1966.

КараЦип — КараЦиЪ. В. Српски р}ечник. 3-е изд. Београд, 1898.

Карп. диал. и оном.— Карпатская диалекто- логия и ономастика. М., 1972.

Карпенко ТГР (КаТГР) — Карпенко Ю. О. Топоніміка гірських районів Чернівець- кої області. Чернівці, 1964.

Карпенко ТЦР (КаТЦР) — Карпенко Ю. О. Топонімія центральних районів Черні- вецької області. Чернівці, 1965.

Карский Белорусы — Карский Е. Ф. Бело- русы. Язык белорусского народа. В. 1—3. М., 1955—1956.

КШ — Лексична картотека Інституту мово- знавства ім. О. О. Потебні АН УРСР.

Клепикова — Клепикова Г. П. Славянская пастушеская терминология. М., 1974.

Климов — Климов Г. А. Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964.

Ко = Кобилянський Гуц. гов.

Кобилянський Гуп. гов.— Кобилянський Б. В. Гуцульський говір і його відно- шення до говору Покуття.— Український діалектологічний збірник. Кн. 1. К., 1928.

Кобилянський Діалект і літ. м.— Кобилян- ський Б. В. Діалект і літературна мова. К., 1960.

Козлова — Козлова Р. М. Белорусские регио- иализмы праславянского происхождения (на материале лексики восточного По- лесья). АКД. Минск, 1977.

Коломиец Ихтиол, номеикл.— Коломиец В. Т. Ихтиологическая номенклатура славян- ских языков как источник для исследова- ния межславянских этнических взаимоот- ношений. К., 1978.

Коломиеп Происх. назв. рыб — Коломиец В. Т. Происхождение общеславянских названий рыб (рукопис).

Кримський Розвідки—Кримський А. Роз- відки, статті та замітки. К., 1928.

Кримський укр. і ор.— А. Ю. Кримський—ук- раїніст і орієнталіст (Матеріали ювілейної се- сії до 100-річчя з дня народження). К.., 1974.

Крымский Укр. гр.— Крымский А. Е. Укра- инская грамматика. М., 1907—1908.

КСИС — Краткие сообщения Института сла- вяноведения АН СССР. М., 1951—1965.

Кузнецов Очерки — Кузнецов П. С. Очерки по морфологии праславянского языка. М., 1961.

Кур — Курило О. Матеріали до української діалектології та фольклористики. К., 1928.

Кух — Кухаренко Я. Вівці й чабани в Чор- номорії.— Основа. Южнорусский лите- ратурно-ученый вестник. Спб., травень 1862.

КЭСРЯ — Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка. Изд. 3-е. М., 1975.

Л — Лисенко П. С. Словник поліських гово- рів. К., 1974.

ЛБ — Лексикографічний бюлетень [Ін-ту мо- вознавства АН УРСР]. Вип. 1—9. К., 1951 — 1963.

Л—Г —Линдберг Г. У., Герд А. С. Словарь названий пресноводных рыб СССР на языках народов СССР и европейских стран. Л., 1972.

Ле — Леонова М. В. До характеристики гові- рок північних районів Буковини.— У ки.: Питання історії і діалектології східно- слов'янських мов. Чернівці, 1958.

Лек. раст.— Лекарственные растения дико- растущие. Минск., 1965.

ЛексПол — Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного словаря. М., 1968.

Лехин—Петров — Словарь иностранных слов. Под ред. И. В. Лехина и Ф. Н. Петрова. Изд. 5-е. М., 1955.

ЛЖит — Лысенко П. С. Словарь диалектной лексики северной Житомирщины.— В кн.: Славянская лексикография и лек- сикология. М., 1966.

Лизанець II — Лизанець П. М. Атлас лексич- них мадяризмів та їх відповідників в українських говорах Закарпатської області УРСР. Ч. II. Будапешт, 1976.

Лизанець III—Лизанець П. М. Атлас лек- сичних мадяризмів та їх відповідників в українських говорах Закарпатської області УРСР. Ч. III. Ужгород, 1976.

Лік. росл.— Харченко М. С, Сила В. /., Володарський Л. Й, Лікарські рослини і їх застосування в народній медицині. К., 1971.

ЛПол — Лисенко П. С. Словник діалектної

21

Умовні скорочення

Бібліографічні скорочення

лексики Середнього і Східного Полісся. К., 1961.

ЛС — Лексикографический сборник. Вып. 1—6. М., 1957—1963.

ЛЧерк — Лисенко П. С. Словник специфіч- ної лексики правобережної Черкащи- ни.— Лексикографічний бюлетень [Ін-ту мовознавства АН УРСР], вип. 6, К., 1958.

Лыткин—Гуляев — Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь коми языка. М., 1970.

Львов Лексика ПВЛ — Львов А. С. Лексика «Повести временных лет». М., 1975.

Льюис—Педерсен — Льюис Г., Педерсен X. Краткая сравнительная грамматика кельтских языков. М., 1954.

Макарушка — Макарушка О.— Словар укра- їнських виразів, перейнятих з мов турк- ських.— ЗНТШ, 1895, кн. 5, № 2.

Малов Пам. др.-тюрк. письм.— Малое С. Е, Памятники древнетюркской письменно- сти. М.—Л., 1951.

Малов Пам. Монг. и Кирг.— Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.—Л., 1959.

Маркевич—Короткий — Маркевич О. П., Ко- роткий Й. І. Визначник прісноводних риб УРСР. К., 1954.

Мартынов Балто-сл.-ит. изогл.— Мартынов В. В. Балто-славяно-италийские изоглоссы. Минск, 1978.

Мартынов Сл.-герм. взаимод.— Мартынов В. В. Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры. Минск, 1963.

Мартынов Сл. и ие. аккомод.— Мартынов В. В. Славянская и индоевропейская аккомодация. Минск, 1968.

Ме — Мельничук О. С. Словник специфічної лексики говірки села Писарівки.— Лек- сикографічний бюлетень [Ін-ту мовознав- ства АН УРСР], вип. 2, К., 1952.

Мейе ОЯ — Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951.

Мельничук Молд. эл.— Мельничук А. С. Молдавские элементы в пограничном украинском говоре.— Уч. зап. Ин-та ис- тории, языка и литературы Молд. филиала АН СССР, т. 4—5, Кишинев, 1955.

Мельничук Структ. слов. реч.— Мельничук О. С. Розвиток структури слов'янського речення. К., 1966.

Мельничук Этим, гнездо — Мельничук А. С.

Этимологическое гнездо с корнем *цеі-

в славянских и других индоевропейских

языках. К., 1978. Мельхеев — Мельхеев М. Н. Географические

имена. Топонимический словарь. М.,

1961.

Менгес — Менгес К. Г. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». Л., 1979.

Меркулова Очерки — Меркулова В. А, Очерки по русской народной номенклатуре рас- тений. М., 1967.

Миртов — Миртов А. В. Лексические заим- ствования в современном русском языке из национальных языков Средней Азии. Ташкент—Самарканд, 1941.

Младенов — Младенов С. Етимологически и правописен речник на българския кни- жовен език. София, [1941].

Младенов СГЕ — Младенов С. Старите гер- мански елементи в славянските езици.— Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, т. 25, София, 1909.

Мо — Москаленко А. А. Словник діалектиз- мів українських говірок Одеської обла- сті. Одеса, 1958.

Мовозн.— Мовознавство. Наук. зап. Ін-ту мовознавства АН УРСР (стара серія, т. 1—16, К., 1934—1940; нова серія, т. 1—18, К., 1941 — 1963); орган Відді- лення літератури, мови і мистецтвознав- ства АН УРСР (1967—1981).

Москаленко Грам. терм.— Москаленко Н. А. Нарис історії української граматичної термінології. К., 1959.

Москаленко УІЛ — Москаленко А. А. Укра- їнська історична лексикологія. Одеса, 1972.

МСБГ — Матеріали до словника буковин- ських говірок. Вип. 1—6 (А—О). Чер- нівці, 1971—1979.

Наук. зб. Ленінгр. т-ва — Науковий збірник Ленінградського товариства дослідників української історії, письменства та мови. Т. 3. К., 1931.

Нахтигал — Нахтигал Р. Славянские языки. М., 1963.

Нед — Желехівський Є., Недільський С. Ма- лорусько-німецький словар. Т. 2. Львів, 1886.

Нейштадт — Нейштадт М. М. Определитель растений средней полосы Европейской части СССР. Изд. 6-е. М., 1963.

22

Умовні скорочення

Бібліографічні скорочення

Непокупный — Непокупный А. П.Балто-севе- рнославянские языковые связи. К., 1976.

Нерознак — Нерознак В. П. Палеобалканские языки. М., 1978.

НЗ КДПІ — Наукові записки Київського педагогічного інституту ім. О. М. Горь- кого. 1939—1961.

НЗ КДУ — Наукові записки Київського уні- верситету ім. Т. Г. Шевченка. 1939—1959.

НЗ УжДУ — Наукові записки Ужгородського університету. 1947—1961.

НЗ ЧДУ — Наукові записки Чернівецького університету. 1948—1961.

Никонов — Никонов В. А. Краткий топони- мический словарь. М., 1966.

Номис — Номис М. Українські приказки, прислів'я і таке інше. Спб., 1864.

Носаль — Носаль М. А., Носаль І. М. Лі- карські рослини і способи їх застосу- вання в народі. К., 1959.

Носович — Носович И. И. Словарь белорус- ского наречия. Спб., 1870.

О — Ониш'кевич М. Й. Словник бойківського діалекту [Рукопис. Опубліковані час- тини: Словарь бойковского диалекта [Бук- ва Б].— У кн.: «Славянская лексико- графия и лексикология». М., 1966. Сло- варь бойковского диалекта. [Буква К].— У кн.: «Карпатская диалектология и ономастика». М., 1972].

Общекарп. диал. атлас — Общекарпатский диалектологический атлас. Кишинев, 1976.

ОЛА — Общеславянский лингвистический ат- лас. Материалы и исследования. М., 1965, 1970, 1972, 1975, ¡977, 1978, 1981.

Ономастика — Ономастика. Республікансь- кий міжвідомчий збірник. К., 1966.

Откупщиков — Откупщиков Ю. В. Из исто- рии индоевропейского словообразования. Л., 1967.

Па — Паламарчук Л. С. Словник специфіч- ної лексики говірки с. Мусіївки.— Лек- сикографічний бюлетень [Ін-ту мово- знавства АН УРСР], вип. 6, К., 1958.

Петровский — Петровский Н. А. Словарь русских личных имен. М., 1966.

Пит. топон. та оном.— Питання топоніміки та ономастики. К., 1962.

Пі (Піскунов) — Пискунов Ф. Словарь жи- вого народного, письменного и актового языка русских южан. Изд. 2-е. К., 1882.

Погодин Следы — Погодин А. Следы корней- основ в славянских языках. Варшава, 1903.

Пол — Полесье (Лингвистика. Археология.

Топонимика). М., 1968. Попов Ист. леке.— Попов А. И. Из истории

лексики языков восточной Европы. Л.,

1957.

Попов Лек. раст.— Попов А. П. Лекарствен- ные растения в народной медицине. К., 1969.

Попов Назв. нар.— Попов А. И. Названия народов СССР. Л., 1973.

Потебня Из зап.— Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. 1—2. Изд. 3-е. М., 1958. Т. 3. Изд. 2-е. М., 1968. Т. 4. М.—Л., 1941. Т. 4, вып. 2. М., 1977.

Потебня К ист. зв.— Потебня A.A. К исто- рии звуков русского языка. I.— ФЗ, вып. 1—3, 1876. 2—4 («Этимологические и дру- гие заметки»).—РФВ, 1879—1880, 1883.

Прабл. белар. філал. Тззісьі.— Праблемы беларускай філалогіі. Тззісьі дакладау рэсп. канферэнцьп, прысвечанай 50-год- дзю БССР і КПБ. Мінск, 1968.

Правда — Правда (літературно-иауковий віс- ник). Львів, 1867—1879.

Пр. X діал. н.— Праці X республіканської діалектологічної наради. К;, 1961.

Пр. XI діал. н.— Праці XI республіканської діалектологічної наради. К., 1965.

Пр. XII діал. н.— Праці XII республікан- ської діалектологічної наради. К., 1971.

Преобр.— Преображенский А. Г. Этимологи- ческий словарь русского языка. М., 1958.

Пробл. ист. и диал.— Проблемы истории и диалектологии славянских языков. Сбор- ник статей к 70-летию чл.-корр. АН СССР В. И. Борковского. М., 1971.

ПСМ — Питання слов'янського мовознав- ства. Кн. 1—8. Львів, 1948—1963.

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.

Птицы СССР — Птицы СССР. М., 1968. Авт.: В. Е. Флинт, Р. Л. Беме, Ю. В. Костин, А. А. Кузнецов.

ПУС — Яолйсько-український словник. Т. 1 — 2. К., 1958—1960.

Радлов — Радлов В. В. Опыт словаря тюрк- ских наречий. Т. I—4. Спб., 1898. (Пе- ревидано фотоспособом. М., 1963).

Рамстедт — Рамстедт Г. И. Введение в ал- тайское языкознание, М., 1952.

23

Умовні скорочення

Рейф — Рейф Ф. Русско-французский сло- варь. Спб., 1835.

Романова — Романова Г. Я. Наименование мер длины в русском языке. М., 1975.

РР — Русская речь. Научно-популярный жур- нал Ин-та русского языка АН СССР. М„ 1967—1981.

РУС — Рї/шсо-украинский словарь. Т. I—III. К., 1968.

РУСБот — Російсько-український словник бо- танічної термінології і номенклатури. К., 1962.

Рус. и сл. языкозн.— Русское и славянское языкознание. К 70-летию чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесова. М., 1972.

РФВ — Русский филологический вестник. Варшава, 1879—1918.

РЧДБЕ — Милев А., Братков Й., Нико- лов Б. Речиик иа чуждите думи в българ- ския език. 3-то изд. София, 1970.

Рыбы СССР — Рыбы СССР. М., 1969. Авт.: В. Д. Лебедев, В. Д. Спановская, К. А. Савваитова и др.

Рясянен — Рясянен М. Материалы по исто- рической фонетике тюркских языков. М., 1955.

РЯШ — Русский язык в школе. М., 1936—1980.

САН — Словарь русского языка, составлен- ный Вторым отделением Имп. академии наук. Т. 1. Спб., 1891—1895.

Сб. Виноградову — Академику Виктору Вла- димировичу Виноградову к его шести- десятилетию. Сборник статей. М., 1956.

Сб. Дринову — Почесть. Сборник статей, посвященных М. С. Дринову. Харьков, 1908.

Сб. Милетич — Сборник в чест на проф. Л. Милетич, за седемдесетгодишнината от рождението му. София, 1933.

Сб. ОРЯС — Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской ака- демии наук [з 1919 р.— Российской АН, з 1925 — АН СССР]. Т. 1 — 101. Спб., Петроград, 1872—1928.

Сб. Сумцову — Пошана. Сборник в честь проф. Н. Ф. Сумцова. Харків, 1909.

СДЕЛМ — Скурт дикционар етимоложик ал лимбий молдовенешть. Редакторь: Н. Раев- ский, М. Габинский. Кишииэу, 1978.

Севортян — Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). М., 1974.

Бібліографічні скорочення

Севортян II, III —Севортян Э. В. Этимологиче- ский словарь тюркских языков. Общетюрк- ские и межтюркские основы на букву «Б». М., 1978; на буквы «В>, «Г», «Д». М., 1980.

СимоновиН — Симоновип Д. Ботанички реч- иик. Имена бид.ака. Београд, 1959.

CIC — Словник іншомовних слів. За ред.

0. С. Мельничука. К., 1974.

СІС 1951 — Словник іншомовних слів. За ред.

1. В. Льохіна і Ф. М. Петрова. К., 1951.

Славіст, зб.— Славістичний збірник. К., 1963.

Сл. вл. імен — Словник власних імен людей (українсько-російський і російсько-укра- їнський). Уклали С. П. Левченко, Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. 5-е вид. К., 1976.

Сл. и балк. языкозн.— Славянское и балкан- ское языкознание. Проблемы интерфе- ренции и языковых контактов. М., 1975.

СЛиЛ — Славянская лексикография и лек- сикология. М., 1966.

Словн. бот.— Сдовнак-довідник з ботаніки. К., 1965. Авт.: П. М. Береговий, I. П. Білокінь, 3. Г. Левітська та ін.

Сл. ст.-фр. яз.— Словарь старофранцузского языка к книге для чтения по истории французского языка В. Щишмарева. М.—Л., 1955.

С.-луж. сб.— Сербо-лужицкий лингвистиче- ский сборник. М., 1963.

Сл. филология — Славянская филология. Сборник статей. 1—3. М., 1953.

Сл. языкозн.— Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Загреб— Любляна, сентябрь 1978. Доклады советской делегации. М., 1978.

СМ — Слов'янське мовознавство. Т. 1—5. К., 1958—1967.

Смирнов — Смирнов Н. А. Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху.— Сборник ОРЯС, т. 88, № 2, Спб., 1910.

Соболевский Лекции — Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка. Изд. 4-е. М., 1907.

Соболевский Лингв, и арх. зам.— Соболев- ский А. И. Лингвистические и археоло- гические заметки. Воронеж, 1921.

Сорокин—Сорокин Ю-.С. Развитие словар- ного состава русского литературного языка. 30—90 годы XIX века. М.—Л., 1965.

24

Умовні скорочення

Бібліографічні скорочення

Срезн.— Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I—3. Спб., 1893—1912 (Перевидано фотоспо- собом. М., 1958).

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1—16 (А—Л). М.—Л., 1965—1980.

СРЯ—Словарь русского языка. Т. 1—4. 1957—1961.

ССРЛЯ — Словарь современного русского ли- тературного языка. Т. 1—17. М.—Л., 1948—1965.

ССТМЯ — Сравнительный словарь тунгусо- маньчжурских языков. Т. I—II. Л., 1975—1977.

Стоянов — Стоянов И. А. Глаголы умствен- ной деятельности в болгарском языке. К., 1977.

Страутмаи — Страутман Ф. И. Птицы со- ветских Карпат. К., 1954.

СУМ — Словник української мови. Т. 1—11. К., 1970—1980.

Супераиская—Суперанская А. В. Как Вас зовут? Где Вы живете? М., 1964.

Татищев — Татищев В. И. Лексикон рос- сийский исторический, географический, политический и гражданский. Ч. 1—3. Спб., 1793.

ТБР — Турс/со-български речник. София, 1952.

Тез. докл. втор. симп.— Тюркские лексиче- ские элементы в восточных и западных славянских языках. Тезисы докладов второго симпозиума (25—27 ноября 1969 г.), Минск, 1969.

Тези V сл. конф.— Тези доповідей V Міжву- зівської республіканської славістичної конференції. Ужгород, 1962.

Терит. діал.— Територіальні діалекти і влас- ні назви. К., 1965.

Тимч — Тимченко Є. К- Історичний словник українського язика. Т. 1 (А—Ж). К., 1930—1932.

Тимч. Акузатив — Тимченко Є. К. Акузатив в українській мові. К., 1928.

ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской ли- тературы [Ин-та русской литературы АН СССР].

Толстой Сл. геогр. терм.— Толстой Н. И. Славянская географическая терминоло- гия. М., 1969.

Топоров — Топоров В. Н. Прусский язык. Словарь. А—В. М., 1975.

Топоров II, III —Топоров В. Н. Прусский язык. Словарь. Е—Н. М., 1979; I—К. М., 1980.

Трубачев Назв. дом. жив.— Трубачев 0. Н. Происхождение названий домашних жи- вотных в славянских языках. М., 1960.

Трубачев Рем. терминол.— Трубачев О. Н. Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966.

Трубачев Терм, родства — Трубачев О. Н. История славянских терминов родства. М., 1959.

Труды ИРЯ — Труды Института русского языка АН СССР. Т. 1—2. М.—Л., 1949— 1950.

Тюркизмы — Тюркизмы в восточнославян- ских языках. М., 1974.

Тюркол. иссл.— Тюркологические исследова- ния. Сборник статей, посвященный 80-летию акад. К. К. Юдахина. Фрунзе, 1970.

УЗ БашкГУ — Ученые записки Башкирского университета. Серия филол. наук. Уфа.

УЗ Б ГУ — Ученые записки Белорусского университета. Серия филологическая. Минск, 1940—1958.

УЗ КазГПИ — Ученые записки Казанского пед. института.

УЗ КиргГУ — Ученые записки Киргизского университета. Фрунзе.

УЗ ЛГПИ—Ученые записки Ленинградского го- сударственного педагогического института им. А. И. Герцена.

УЗ ТашкГПИ — Ученые записки Ташкент- ского пед. института. Серия обществен- ных наук.

УЛГ — Українська лінгвістична географія. К., 1966.

УМЛШ — Українська мова і література в школі. Методичний журнал Міністер- ства освіти УРСР. К., 1963—1979.

Ум.— Сп.— Уманець М., Спілка А. Словар російсько-український (фототипічне ви- дання). 1925.

УМШ — Українська мова в школі. Орган Міністерства освіти УРСР. К., 1951—1963.

УРЕ — Українська радянська енциклопедія. Т. 1—17. К., 1960 — 1965.

УРЕС — Український 1 радянський енцикло- педичний словник. Т. 1—3. К., 1966— 1968.

УРС — Укршясйко-російський словник. Т.

1—6. К., 1953—1963. Успенский — Успенский Л. Слово о словах.

Ты и твое имя. Л., 1962.

25

Умовні скорочення

Ушаков — Толковый словарь русского языка. Под ред. Д. Н.Ушакова. Т. 1—4. М., 1935.

Фасмер = Фасмер—Трубачев.

Фасмер ГСЭ — Фасмер М. Греко-славянские этюды. 1,— ИОРЯС, 9 (1906), кн. 2. 2.—ИОРЯС, 12 (1907), кн. 2. 3.—Сбор- ник ОРЯС, 86 (1909), № 1.

Фасмер—Трубачев — Фасмер М. Этимоло- гический словарь русского языка. Т. 1—4. Перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева. М., 1964—1973.

Фауиа України — Фауна України. В 40 то- мах. [Опубліковано 33 випуски різних томів]. К., 1956—1981.

Федченко—Флеров — Федченко Б. А., Фле- ров А. Ф. Флора Европейской России. Спб., 1911.

ФЗ — Филологические записки. Воронеж, 1860—1917.

Фигуровский — Фигуровский Н. Д. Откры- тие химических элементов и происхож- дение их названий. М., 1970.

Филин Иссл. о лексике — Филин Ф. П. Исследования о лексике русских гово- ров. М., 1936 (Труды Ин-та языка и мыш- ления им. Н. Я. Марра. Серия 6, № 1).

Филин Образ, яз.— Филин Ф. П. Образование языка восточных славян. М.— Л., 1962.

Филин Происх. яз.— Филин Ф. П. Происхож- дение русского, украинского и белорус- ского языков. Историко-диалектологи- ческий очерк. Л., 1972.

Флора УРСР — Флора УРСР. Т. І —XII. К., 1936—1965.

Фортунатов ИТ — Фортунатов Ф. Ф. Из- бранные труды. Т. 1—2. М., 1956—1957.

Худаш — Худаш М. Л. Лексика україн- ських ділових документів кінця XVI — початку XVII ст. К., 1961.

Цыганенко — Цыганенка Г. П. Этимологиче- ский словарь русского языка. К., 1970.

Чопей — Чопей Л. Русько-мадярський сло- вар. Будапешт, 1883.

Шанский ЭСРЯ — Этимологический словарь русского языка. Под ред. Н. М. Шан- ского. Т. 1, вып..1—5 (А—Ж). М., 1963— 1973. Т. 2, вып. 6—7 (3—И). М.( 1975— 1980.

Шарл.— Шарлемань М. Назви птахів. [К-], 1927.

Шахматов Древн. судьбы — Шахматов А. А. Древнейшие судьбы русского племени. Пг., 1919,

Бібліографічні скорочення

Шахматов Очерк — Шахматов А. А. Очерк

древнейшего периода истории русского

языка. Спб., 1915. Шейк — Шейковский К. Опыт южнорусского

словаря. Т. 1, вып. 1 (А—Б). К., 1861.

(Т—Ю). К., 1884—1886. Шел = Шелудько.

Шелудько — Шелудько Д. Німецькі елементи в українській мові.— Збірник комісії для дослідження історії української мови. 1. К-, 1931.

Шипова — Шипова Е. Н. Словарь тюркизмов в русском языке. Алма-Ата, 1976.

Шух—Шухевич В. Гуцулыцина. Ч. 1—5. Львів, 1899—1908.

ЭИРЯ — Этимологические исследования по русскому языку. Вып. 1—7. М., 1960—1972.

Эндзелин ЛП — Эндзелин И. М. Латышские предлоги. Т. 1—2. Дерпт, 1905—1906.

Эндзелин СБЭ — Эндзелин И. М. Славяно- балтийские этюды. Харьков, 1911.

ЭСБМ —Этымалаг1чны слоунік беларускай мо- вы. Т. 1-2. А—В. Мінск, 1978—1980. Автори: Р. У. Краучук, В. У. Мартына у, А. Я- Су- прун та ін. Редактор В. У. Мартынау.

ЭССЯ — Этимологический словарь славян- ских языков. Праславянский лексиче- ский фонд. Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 1—8. М., 1974—1981.

Этимология — (серія збірників етимологіч- них досліджень. М., поч. з 1963 p.; по- значення року при посиланні належить до заголовка збірника, а ие означає рік видання).

Этиогр. обозр.— Этнографическое обозрение. Т. 1—112. М., 1889—1918.

Я (Яворницький) — Яворницький Д. І. Слов- ник української мови. Т. 1. Катерино- слав. 1920.

Яз. нар. СССР — Языки народов СССР.

Т. 1—5. М., 1966—1968. ЯиМ — Язык и мышление. Вып. 1—11. М.—

Л., 1933—1948. Яновский — Яновский Н. Новый словотол-

кователь, расположенный по алфавиту.

Ч. 1—3. Спб., 1803—1806. Яф. сб.— Яфетический сборник. 1—7. М.—Л.,

1922—1932.

Acta Ling. Hung.— Acta Lingüistica Acade- miae Scientiarum Hungaricae. 1—27. Bu- dapest, 1951 — 1977.

Ad. Kellnerovi — Adolfu Kellnerovi. Sbornik jazykovednych studii. Opava, 1954.

26

Умовні скорочення

Бібліографічні скорочення

AfSlPh — Archiv für slavische Philologie. Begr.

von V. Jagic. Berlin, 1876—1929. Agrell BS1. Lautst.— Agrell S. Baltisch-sla-

vische Lautstudien. Lund, 1919. AO — Acta orientalia. Budapest, 1950—1975. APhScand — Acta Philologica Scandinavica.

Aarg. 20—31. Copenhagen, 1949—1976. Arch, orient.— Archiv orientální. Praha,

1929—1980.

ASEER — American Slavic and East-Euro- pean Review. 1—34. New York, 1942—1975.

Balticosl.— Balticoslavica. Biuletyn Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschod- niej w Wilnie. 1—3. Wilna, 1934—1938.

Baltistica — Baltistica. 1 — 16. Vilnius, 1965— 1980.

Bárczi — Bárczi G. Magyar szófejto szótár. Budapest, 1941.

Bartholomae — Bartholomae Ch. Altirani- sches Wörterbuch. 2. Aufl. Berlin, 1961.

Battisti—Alessio — Battisti C, Alessio G. Dizi- onario etimológico italiano. V. 1—5. Firenze, 1950—1957.

Bauer — Bauer J. Vyvoj ceského souvêti. Praha, 1960.

BB — Beiträge zur Kunde der indogermani- schen Sprachen. Hgb. von A. Bezzenber- ger. B.- 1—30. Göttingen, 1877—1906.

Bern.— Berneker E. Slavisches etymologisches Wörterbuch. 1. B. (A—L). 2. Aufl., Hei- delberg, 1924; 2. B., 1. Lief. (M—Mor). Heidelberg, 1915.

Bezlaj Eseji — Bezlaj F. Eseji o slovenskem jeziku. Ljubljana, 1967.

Bezlaj ES Posk. zv.— Bezlaj F. Etimoloski slovar slovenskega jezika. Poskusni zve- zek. Ljubljana, 1963.

Bezlaj ESSJ—Bezlaj F. Etimoloski slovar slo- venskega jezika. Prva knjiga. A—J. Ljublja- na, 1976.

Bloch — Bloch O. Dictionnaire étymologique de la langue française. T. 1. Paris, 1932.

Boisacq — Boisacq E. Dictionnaire étymolo- gique de la langue grecque. 2-e éd. Heidel- berg — Paris, 1923.

BPTJ — Biuletyn. Polskiego Towarzystwa Jçzy- koznawczego. Zesz. 1—37. (Wroclaw — Warszawa) — Krakow, 1927—1980.

Brehm — Brehm. Zivot zvierat. 1. Bezstavovce. Bratislava, 1975.

Brockhaus — Der Sprach-Brockhaus. Deutsches Bildwörterbuch für jedermann. 7. Aufl. Wiesbaden, 1956.

Brugmann Demonstrativpron.— Brugmann K- Die Demonstrativpronomina der indoger- manischen Sprachen. Leipzig, 1904.

Brugmann Grundriss — Brugmann K., Del- brück B. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Spra- chen. B. 1—3. 2. Bearb. Straß bürg, 1897—1916.

Brückner — Brückner A. Siownik etymolo- giczny jezyka polskiego. Krakow, 1927.

Brückner FW — Brückner A. Die slavischen Fremdwörter im Litauischen. Weimar, 1877.

BSL — Bulletin de la Société de linguistique de Paris. V. 1—66. Paris, 1868—1972.

Budziszewska — Budziszewska W. Stowiarlskie stownictwo dotyczqce przyrody zywej. Wroclaw — Warszawa, 1965.

Büga Aist. stud.— Buga K. Aistiski studijai. 1-oji dalis. Peterburgas, 1908.

Büga RR — Büga K- Rinktiniai rastai. 1—3 t. Vilnius, 1959—1961.

Chambers — Chambers's Etymological Dictio- nary. London, 1947.

Chantraine — Chantraine P. Dictionnaire éty- mologique de la langue grecque. A—K. Paris, 1968.

Christiani — Christiani W. A. Ober das Ein- dringen von Fremdwörtern in die russische Schriftsprache des 17. und 18. Jhdts. Berlin, 1906.

Cihac — Cihac A. de. Dictionnaire d'étymolo- gie daco-romane. Éléments slaves, magy- ars, grecs-modernes et albanais. Franc- forth s/M., 1879.

Cioranescu — Cioranescu A. Diccionario eti- mológico rumano. Tenerifa — Madrid, 1966.

Clauson — Clauson G. An Etymological Dicti- onary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford, 1972.

Constantinescu — Constantinescu N. A. Dic- Jionar onomastic romînesc. [Bucure$ti], 1963.

Crânjala — Crânjalâ D. Rumunské vlivy v Kar- patech. Praha, 1938.

Cuny Invit.— Cuny A. Invitation à l'étude comparative des langues indo-européennes et des langues chamito-sémitiques. Bor- deaux, 1946.

CCM — Casopis Musea království Ceského. 3 1920 p. Casopis Národního Musea. Sv. 1—143. Praha, 1827—1974.

27

Умовні скорочення

Бібліографічні скорочення

CMF — Casopis pro modernf filologü. R. 1—53. Praha, 1911—1971.

Dauzat —Dauzat A. Dictionnaire étymolo- gique de la langue française. 12-e éd. Paris, s. a.

Dauzat Dict. des noms—Dauzat A. Diction- naire étymologique des noms de famille et prénoms de France. 3-e éd., Paris, s. a.

Densusianu — Densusianu 0. Istoria limbii romîne. Vol. 1—2. Bucure$ti, 1961.

Diez — Diez F. Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen. 4. Aufl. Bonn, 1878.

Dirr Namen —Dirr A. Die heutigen Namen der kaukasischen Völker. (Petermanns Mit- teilungen, Bd. 54). 1908.

DLRM—Dict. ionarul limbii romîne moderne. Bucure$ti, 1958.

DLZ — Deutsche Literaturzeitung. Jg. 1—96. Berlin, 1879—1975.

Don. nat. Schrijnen — Donum natalicium Schrijnen. Nijmegen/Utrecht, 1929.

Dräganu Românii — Draganu N. Românii în veacurile IX—XlV pe baza toponimiei s,i a onomasticei. Bucure^ti, 1933.

DWA — Denkschriften der Kaiserlichen Aka- demie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. B. 1—58. Wien, 1850—1914.

Ernout El. dial.— Ernout A. Les éléments dialectaux du vocabulaire latin. Paris, 1909.

Ernout — Meillet — Ernout A., Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. T. J—2. 4-e éd. Paris, 1959.

ESSJ SI. gr.— Etymologicky slovnlk slovan- sk^ch jazykû. Slova gramatické a zàjmena. Sv. 1—2. Praha, 1973—1980.

ESSJ Uk. t.— Etymologicky slovnik slovan- skych jazykû. Ukâzkové cislo. Red. E. Havlové. Brno, 1966.

Et. Brun. — Etymologica Brunensia. Praha, 1978.

Falk—Torp — Falk H. S., Torp A. Norwegisch- dänisches etymologisches Wörterbuch. B. 1—2. Heidelberg, 1910—1911.

Feist — Feist S. Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. 3. Aufl. Leiden, 1939.

Ferianc Nâzv. ryb — Ferianc O. Slovenské nâzvoslovie ryb Ceskoslovenskej republiky a susediacich krajov. Turciansky sv. Martin, 1948.

Ferianc Nâzv. vtäkov — Ferianc O. Slovenské nâzvoslovie vtâkov. Bratislava, 1958.

Festschr. Cyzevskyj — Festschrift für D. Cy-

zevskyj. Berlin, 1954. Festschr. Vasmer — Festschrift für M. Vasmer

zum 70. Geburtstag. Berlin, 1956. Fick—Fick A. Vergleichendes Wörterbuch

der indogermanischen Sprachen. B. 1—3.

3. Aufl. Göttingen, 1874—1876; 4. Aufl.

Göttingen, 1890—1909. Fraenkel — Fraenkel E. Litauisches etymolo- gisches Wörterbuch. Göttingen, 1962. Fremdwörterbuch — Fremdwörterbuch. Leipzig,

1959.

Friedrich HW — Friedrich J. Hettitisches Wör- terbuch. Heidelberg, 1952—1954.

Frisk — Frisk H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. B. 1—2. Heidelberg, 1954— 1969.

FUF — Finnisch-Ugnsche Forschungen. B. 1—41. Helsingfors, 1901—1975.

Gamillscheg — Gamillscheg E. Etymologi- sches Wörterbuch der französischen Spra- che. 2. Aufl. Heidelberg, 1969.

Gebauer — Gebauer J. Slovnik staroöesky. D. 1—2. Praha, 1903—1913.

Gesenius — Gesenius W. Hebräisches und chal- däisches Handwörterbuch über das alte Testament. 3. Aufl. Leipzig, 1828.

Glotta — Glotta. Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache. B. 1—52. Göt- tingen, 1907—1974.

Gnomon — Gnomon. Kritische Zeitschrift für die gesammte klassische Altertumswissen- schaft. B. 1—46. Berlin, 1925—1974.

Gombocz — Gombocz Z. Die bulgarisch-türki- schen Lehnwörter in der ungarischen Sprache. Helsingfors, 1912.

Grassmann — Grassmann H. Wörterbuch zum Rig-Weda. 4. Aufl. Wiesbaden, 1964.

Hellqvist — Hellqvist E. Svensk etymologisk ordbok. B. 1—2. 3. uppl. Lund, 1948.

Herne — Herne G. Die slavischen Farbenbenen- nungen. Uppsala, 1954.

Heyse FWb.— Heyse J. C. A. Fremdwörter- buch. Hannover, 1903.

Hirt Ablaut — Hirt H. Der indogermanische Ablaut, vornehmlich in seinem Verhält- nis zur Betonung. Straßburg, 1900.

Hofmann — Hofmann J. B. Etymologisches Wörterbuch der griechischen Sprache. Mün- chen, 1950.

Holthausen AeWb.— Holthausen F. Alteng- lisches etymologisches Wörterbuch. Hei- delberg, 1934.

28

Умовні скорочення

Holthausen Awn. Wb.— Holthausen F. Wörter- buch des Altwestnordischen. Göttingen, 1948.

Holthausen EW — Holthausen F. Etymologi- sches Wörterbuch der englischen Sprache. Leipzig, 1917.

Holub— Kop.— Holub J., Kopecny F. Etymolo- gicky slovnik jazyka Ceskeho. Praha, 1967.

Holub—Lyer — Holub J., Lyer S. Strucny etymologicky slovnik jazyka ceskeho. Praha, 1967.

Hotynska-Baranowa — Holynska-Baranowa T. Ukraifskie nazwy miesi§cy na tie ogöl- nosfowiafiskim. Wroclaw — Warszawa — Krakow, 1969.

Horn — Horn P. Grundriß der neupersischen Etymologie. Straßburg, 1893.

Hrabec Nazwy Hue.— Hrabec S. Nazwy geo- graficzne Huculszczyzny. Krakow, 1950.

Hübschmann Arm.— Hübschmann H. Arme- nische Grammatik. T. 1. Armenische Ety- mologie. Leipzig, 1897.

Hübschmann Osset.— Hübschmann H. Etymo- logie und Lautlehre der ossetischen Sprache. Straßburg, 1887.

Hüttl-Worth — Hüttl- Worth G. Foreign Words in Russian. Berkley and Los Angeles, 1963.

IF — Indogermanische Forschungen. B. 1—80. StraSburg/Berlin, 1892—1975.

IJSLP — International Journal of Slavic Lin- guistics and Poetics. V. 1—22. The Hague, 1959—1976.

h'anovä-Salingovä — Manikovä — Ivanovä-Salin- govä M., Manikovä Z. Slovnik cudzich slov. Bratislava, 1979.

Jagic-Festschr.— J agic-Festschrift. Zbornik u slavu Vatroslava Jagica. Berlin, 1908.

JC — Jazykovedny casopis (Slovenskej Akade- mie vied). JXo 1952 p. Jazykovedny sbor- nik SAVU. R. 1—32. Bratislava, 1947— 1981.

Jelitte — Jelitte H. Studien zum Adverbium arid zur adverbialen Bestimmung im Alt- kirchenslavischen. Meisenheim am Glan, 1961.

Jöhannesson — Jöhannesson A. Isländisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1956.

Jokl Studien — Jokl N. Studien zur albanesi- schen Etymologie und Wortbildung. Wien, 1911.

Jokl LKU — Jokl N. Linguistisch-kulturhis- torische Untersuchungen aus dem Bereiche des Albanischen. Berlin — Leipzig, 1923.

Бібліографічні скорочення

Jonke Knjiz. jezik — Jonke Lj. Knjizevni jezik u teoriji і praksi. 2-go izd. Zagreb, 1965.

JP — Jçzyk polski. Organ Towarzystwa Milos- nikâw Jçzyka Polskiego. R. 1—60. Kra- kow, 1913—1980.

JSFOugr — Journal de la Société Finno- Ougrienne. V. 1—70. Helsingfors. 1886— 1970.

Jungmann — Jungmann J. Slovnik cesko-në- mecky. Sv. 1—5. Praha, 1835—1839.

Kaestner DL — Kaestner W. Die deutschen Lehnwörter im Polnischen. T. 1. Leipzig, 1939.

Kalima — Kalima J. Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen. Helsinki, 1919.

Kaluzn.— Miklosich F., Kaluzniacki E. Über die Wanderungen der Rumunen in den dalmatischen Alpen und den Karpaten (окремий відбиток з Denkschriften der Philosophisch-hist. Klasse der kais. Akade- mie der Wissenschaften. B. 30, Wien, 1879).

Kartowicz SGP — Karlowicz J. Sfownik gwar polskich. T. 1—6. Krakow, 1900—1911.

Karlowicz SWO — Karlowicz J. Slownik wy- razôw obeego a mniej jasnego pochodze- nia uzywanych w jçzyku polskim. Krakow, 1894—1905.

Karstien — Karstien H. Infixe im Indogermani- schen. Heidelberg, 1971.

Kiparsky Baltend.— Kiparsky V. Fremdes im Baltendeutsch. Helsingfors, 1936.

Kiparsky GLG — Kiparsky V. Die gemein- slavischen Lehnwörter aus dem Germani- schen. Helsinki, 1934.

Klein — Klein E. A comprehensive etymolo- gical dictionary of the english language. V. 1—2. Amsterdam — London — New York, 1966—1967.

Kluge Seemannsspr.— Kluge F. Die deutsche Seemannssprache. Halle (Saale), 1911.

Kluge — Götze — Kluge F., Götze A. Etymo- logisches Wörterbuch der deutschen Spra- che. 16. Aufl. Berlin, 1953.

Kluge — Mitzka — Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 18. Aufl. Bearbeitet von W. Mitzka. Berlin, 1960; 20. Aufl., 1967.

Kniezsa — Kniezsa l. A magyar nyelv szläv jövevenyszavai. I. köt., 1—2 r. Budapest, 1955.

Knutsson GL — Knutsson K- Die germani- schen Lehnwörter im Slavischen vom Ty- pus buky. Lund, 1929.

29

Умовні скорочення

Бібліографічні скорочення

Kopaliriski — Kopalinski W. Stownik wyrazöw

obcych i zwrotöw obcojgzycznych. Wyd.

9-te. Warszawa, 1975. Kopeöny — Kopecny Fr. Prüvodce nasimi

jmeny. Praha, 1974. Korinek — Kofinek J. M. Studie z oblasti

onomatopoie. Praha, 1934. Kretschmer Einl.— Kretschmer P. Einleitung

in die Geschichte der griechischen Sprache.

Göttingen, 1896. KSz — Keleti szemle. Köt. 1—21. Budapest,

1900—1932.

KZ — Zeitschrift für vergleichende Sprachfor- schung auf dem Gebiete der indogermani- schen Sprachen. Begründet von A. Kuhn. B. 1—94. Berlin/Göttingen, 1852—1980.

Language — Language. Journal of the Linguis- tic Society of America. Vol. 1—57. Bal- timore, 1924—1981.

Leder — Leder l. Russische Fischnamen. Wies- baden, 1968.

Lehmann PIEPh — Lehmann W. P. Proto- Indo-European phonology. Austin, 1955.

Lehr-Splawinski Zapoz.— Lehr-Splawinski T. Zapozyczenia dolnoniemieckie w jgzyku polabskim.— Materialy i prace Komisji Jgzykowej Akademji umiejetnosci, t. 7. Krakow, 1917.

Lehr-Splawinski — Pol.— Lehr-Splawinski T., Polahski K. Slownik etymologiczny jezyka Drzewian potabskich. Z. 1. Wroclaw — Warszawa — Krakow, 1962.

Lewy Fremdw.— Lewij H. Die semitischen Fremdwörter im Griechischen. Berlin, 1895.

Lexer — Matthias Lexers Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. 28. Aufl. Leipzig, 1956.

LF — Listy filologicke. R. 1—104. Praha, 1874—1981.

Liden Arm. St.— Liden E. Armenische Stu- dien. Göteborg, 1906.

Liden Balt.-sl. Anl.— Lidin E. Ein baltisch- slavisches Anlautsgesetz. Göteborg, 1899.

Liden Studien — Liden E. Studien zur altin- dischen und vergleichenden Sprachge- schichte. Uppsala, 1897.

Liden Tochar. St.— Liden E. Studien zur tocha- rischen Sprachgeschichte. Göteborg, 1916.

Linde — Linde S. B. Stownik jazyka polskiego. T. 1—6. Wyd. 2-e. Lwöw, 1854—1860.

LiSI — Linguistica Slovaca. Bratislava, 1939/ 1940.

Lizanec I — Llzanec P. M. Magyar-ukrän nyelvi kapczolatok. Uzshorod, 1970.

Loewenthal — Loewenthal W. Die slavischen Farbenbezeichnungen. Leipzig, 1901.

Lokotsch — Lokotsch K. Etymologisches Wör- terbuch der europäischen (germanischen, romanischen und slavischen) Wörter orien- talischen Ursprungs. Heidelberg, 1927.

Lokotsch EWAW — Lokotsch K. Etymologi- sches Wörterbuch der amerikanischen (in- dianischen) Wörter im Deutschen. Heidel- berg, 1926.

LP — Lingua Posnaniensis. T. 1—22. Poznan, 1949—1980.

tos Gr. p.— Los J. Gramatyka polska. T. 1—3.

Krakow, 1922—1927. Machek ESJC — Machek V. Etymologicky

slovnïk jazyka ceského. Praha, 1968. Machek ESJCS — Machek V. Etymologicky

slovnïk jazyka Ceského a slovenského.

Praha, 1957. Machek Jm. rostl.— Machek V.Ceskâ a sloven-

skâ jména rostlin. Praha, 1954. Machek Recherches — Machek V. Recherches

dans le domaine du lexique balto-slave.

Brno, 1934.

Machek Studie — Machek V. Studie o tvofeni vyrazù expresivnich. Praha, 1930.

Mak — Makowiecki S. Stownik botaniczny laciiïsko-maloruski. Krakow, 1936.

Maly atlas liée, rastl.— Thurzovâ L. s kolekti- vom. Maly atlas liecivych rastlin. 5-e vyd. [Martin], 1973.

Marquart Kum.— Marquart J. Über das Volks- tum der Kumanen.— Abhandl. der Göt- tinger Ges. d. Wiss. Philos.-hist. Kl., N. F. 13. B., № 1, Berlin, 1914.

Matzenauer — Matzenauer A. Cizi slova ve slovanskych recech. Brno, 1870.

Mayrhofer — Mayrhofer M. Kurzgefasstes ety- mologisches Wörterbuch des Altindischen. B. 1—3. Heidelberg, 1956, 1963. 1976.

Meillet Etudes — Meillet A. Etudes sur l'éty- mologie et le vocabulaire du vieux slave. 1-e partie, Paris, 1902; 2-e partie, Paris, 1905.

Mélanges Mikkola — Mélanges de philologie

offerts à J. J. Mikkola. Helsinki, 1931. Mestica — Mestica E. Dizionario délia lingua

italiana. Torino, 1946. Meulen — Meulen R. van der. De Hollandsche

Zee- en Scheepstermen in het Russisch.

Amsterdam, 1909.

30

Умовні скорочення

Бібліографічні скорочення

Meyer EW — Meyer G. Etymologisches Wörter- buch der albanesischen Sprache. Stras- burg, 1891.

Meyer-Lübke REW — Meyer-Lübke W. Ro- manisches etymologisches Wörterbuch. 3. Aufl. Heidelberg, 1935.

Mikkola ÄB — Mikkola J. J. Die älteren Be- ziehungen zwischen Ostseefinnisch und Russisch. Helsinki, 1938.

Mikkola Balt. u. Slav.— Mikkola J. J. Balti- sches und Slavisches. Helsingfors, 1903.

Mikkola Berühr.— Mikkola J. J. Berührungen zwischen den westfinnischen und slavi- schen Sprachen. B. 1. Slavische Lehnwör- ter in den westfinnischen Sprachen. Hel- singfors, 1894,

Mikkola Ursl. Gr.— Mikkola J. J. Urslavische Grammatik. T. 1—3. Heidelberg. 1913— 1950.

Mikl. EW — Miklosich F. Etymologisches Wör- terbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.

Mikl. FW — Miklosich F. Die Fremdwörter in den slavischen Sprachen. Wien, 1867.

Mikl. Lex.— Miklosich F. Lexicon palaeoslo- venico-graeco-latinum. Vindobona, 1862— 1865.

Mikl. TEI — Miklosich F. Die türkischen Ele- mente in den Südost- und osteuropäischen Sprachen. T. 1—2. Wien, 1884—1885.

Mikl. TEI Nachtr.— Miklosich F. Die türki- schen Elemente in den südost- und osteu- ropäischen Sprachen. Nachtrag. T. 1—2. Wien, 1890.

Mikl. VGr.— Miklosich F. Vergleichende Gram- matik der slavischen Sprachen. 1. B. Laut- lehre. 2. Aufl. Wien, 1879; 2. B. Stammbil- dungslehre. Wien, 1875.

MNTESz — A magyar nyelv törteneti-etymo- lögiai szötära. 1—3 köt. Budapest, 1967— 1976.

MO — Le Mond Oriental. V. 1—32. Uppsala, 1906—1938.

Moszyriski KLS — Moszynski K. Kultura lu- dowa sfowian. Cz. 1. Kultura materialna. Krakow, 1929.

Moszynski PZJP — Moszynski K. Pierwotny zasiag jgzyka praslowianskiego. Wroclaw— Krakow, 1957.

Möller — Möller H. Vergleichendes indoger- manisch-semitisches Wörterbuch. Göttingen, 1911.

MPKJ —Materialy i prace Komisji Jçzykowej Akademii Umiejçtnosci. Krakow, 1904— 1918.

MRI — Mitteilungen des Rumänischen Insti- tuts an der Universität Wien. I. B. Heidel- berg, 1914.

MSFOugr — Mémoires de la Société Finno- Ougrienne (Suomalais-Ugrilaisen seuran toimituksia). № 1—157. Helsinki, 1890— 1975.

MSL — Mémoires de la Société linguistique de Paris. V. 1—23. 1868—1935.

Muchliñski — Muchlihski A. Zródloslownik. Cn6., 1858.

Mucke — Mucke E. Wörterbuch der niedersor- bischen Sprache und ihrer Dialekte. B. 1—3. Bautzen, 1966.

Mühl.— Endz.— Mühlenbach K. Lettisch- deutsches Wörterbuch. Ergänzt und fort- gesetzt von J. Endzelin. B. 1—6. Riga, 1923—1946.

Naert — Naert P. La situation linguistique

de l'ainou. Lund, 1958. Nase fee — Nase fee. R. 1—64. Praha, 1917—

1981.

Neuphilol. Mitt. — Neuphilologische Mittei- lungen. Jg. 1—61. Helsinki, 1899—1970.

Niedermann B.-sl.— Niedermann M. Balto- slavica. Genf, 1956.

Nitsch Hist. p. slown.— Nitsch K. Studia z historii polskiego slownietwa. Krakow, 1948.

NSD — New «Standard» Dictionary of the

English Language. Funk and Wagnale

Company. New York and London, 1947. NTS — Norsk Tidskrift for Sprogvidenskab.

B. 1—24. Oslo, 1928—1970. Onomástica — Onomástica. Pismo poswiçcone

nazewnictwu geograficznemu i osobowemu.

R. 1—25. Wroclaw — Warszawa — Kra-

ków(—Gdansk), 1956—1980. Osthoff Parerga — Osthoff H. Etymologische

Parerga. Bd. I. Leipzig, 1901. Otrebski Idg. Forsch.— Otrebski J. Indoger- manische Forschungen. Wilna, 1939. Otrebski ZW — Otrebski J. Zycie wyrazów

w jçzyku polskim. Poznan, 1948. Papahagi — Papahagi T. Dictionarul dialec-

tului aromîn general $i etimologic. Bucu-

res,ti, 1963.

Partridge — Partridge E. Origins. A short ety- mological dictionary of modern English. 2-d ed. London, 1952.

31

Умовні скорочення

Бібліографічні скорочення

Paul DGr.— Paul H. Deutsche Grammatik. B. 1, 4. Aufl.; B. 2, 3. Aufl.; B. 3, 2. Aufl. Halle (Saale), 1956; B. 4, 2. Aufl., 1955; B. 5, 3. Aufl., 1957.

Paul DWb.— Paul H. Deutsches Wörterbuch. 5. Aufl. Halle (Saale), 1956.

Paul Kl. Vnb.— Paul K.~ Das kleine Vor- namenbuch. 2. Aufl. Leipzig, 1967.

PBrB — Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Herausgegeben von H. Paul, W. Braune u. a. B. 1 — 100. Halle (Saale), 1874—1979.

Pedersen Kelt. Gr.— Pedersen H. Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen. B. 1—2. Göttingen, 1909—1913.

Peisker — Peisker J. Die älteren Beziehungen der Slaven zu Turkotataren und Germanen. Stuttgart, 1905.

Persson Beitr.— Persson P. Beiträge zur indo- germanischen Wortforschung. T. 1—2. Uppsala — Leipzig, 1912.

Petersson Ar. Arm. St.— Petersson H. Arische und armenische Studien. Lund, 1920.

Petersson BS1. Wortst.— Petersson H. Bal- tische und slavische Wortstudien. Lund, 1918.

Petersson Sl. Wf.— Petersson H. Zur slavischen und vergleichenden Wortforschung. Lund, 1915.

Petersson Verm. Beitr.— Petersson H. Ver- mischte Beiträge zur Wortforschung. Lund, 1915.

Petersson Vgl. sl. Wortst.— Petersson H. Ver- gleichende slavische Wortstudien. Lund, 1922.

PF — Prace filologiczne. T. 1—25. Warszawa, 1885—1975.

Philippide — Philippide A. Originea Romä- nilor. V. 1—2. Iasi, 1923—1927.

Plet.— Pletersnik M. Slovensko-nemski slovar. D. 1—2. Ljubljana, 1894—1899.

Pokorny — Pokorny J. Indogermanisches ety- mologisches Wörterbuch. B. 1. Bern — München. 1959.

Polarski — Polahski K. Slownik etymolo- giczny jigzyka Drzewian polabskich. Zesz. 2—4. Wroclaw — Warszawa — Krakow — Gdaiisk, 1971—1976.

Poppe — Poppe N. Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen. T. 1. Wiesbaden, 1960.

Por jgz.— Poradnik jfizykowy. T. 1—68. Kra- kow — Warszawa, 1901—1981.

Prace jezykozn.— Prace jezykoznawcze. № 1 — 83. Wrocfaw, 1953—1975.

Prellwitz — Prellwitz W. Etymologisches Wör- terbuch der griechischen Sprache. 2. Aufl. Göttingen, 1905.

Pu^cariu — Puscariu S. Etymologisches Wör- terbuch der rumänischen Sprache. I. La- teinisches Element. Heidelberg, 1905.

Rakstu kr. EndzelTnam — Rakstu kräjums, veltljums akademiiym profesoram Dr. Jänim Endzelfnam. Riga, 1959.

Ramstedt — Römstedt G. J. Kalmükisches Wörterbuch. Helsinki, 1935.

Randuska — Randuska D. Lesné rastliny vo fotografii. Bratislava, 1972.

Räsänen Tat. L.— Râsânen M. Die tatari- schen Lehnwörter im Tscheremissischen. Helsingsfors, 1923.

Räsänen Tschuw. L.— Räsänen M. Die Tschu- wassischen Lehnwörter im Tscheremissi- schen. Helsingfors, 1920.

Räsänen Versuch — Räsänen M. Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türk- sprachen. Helsinki, 1969.

RES — Revue des études slaves. T. 1—53. Paris, 1921 — 1981.

Richhardt — Richhardt R. Polnische Lehn- wörter im Ukrainischen. Berlin, 1957.

Rjecnik — Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. D. 1—12. Zagreb, 1880—1937.

RKJ Ï.TN — Rozprawy Komisji Jçzykowej. Lôdzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I. T. 1—21. -Lodz, 1954—1975.

RKJ WTN — Rozprawy Komisji Jçzykowej Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego. T. 1 — 11. Wroclaw, 1959—1978.

RL — Revue de linguistique et de philologie comparée. V. 1—48. Paris, 1867—1915.

RO — Rocznik Orientalistyczny. R. 1—41. Krakow/Warszawa, 1914—1979.

Romanoslavica — Romanoslavica. T. I—XVI. Bucure^ti, 1958—1968.

Rosetti 1LR — Rosetti A. Istoria limbii ro- mîne. V. 1—3. Ed. a 4-a. Bucure$ti, 1964.

Rozprawy — Rozprawy i sprawozdania z po- siedzeii Wydziatu filologicznego Akademii umiejçtnosci. Krakow, non. 3 1874 p.

Rozwadowski Qu. gr. et.— Rozwadowski J. Quaestiones grammaticae et etymologicae. V. 1—2. Krakow,, 1897—1899.

Rozwadowski Studia — Rozwadowski J. Stu- dia nad nazwami wöd slowianskich. Kra- kow. 1948.

32

Умовні скорочення

Бібліографічні скорочення

Rozwadowski WP — Rozwadowski J. Wybör pism. T. 1—3. Warszawa, 1959—1961.

RSt — Rocznik slawistyczny. T. 1—41. Kra- kow, 1908—1981.

Rudnicki Prasl.— Rudnicki M. Prasfowian- szczyzna — Lechia — Polska. Cz. 1—2. Poznan, 1959—1961.

Sadn.—Aitz. HWb.— Sadnik L., Aitzetmül- ler R. Handwörterbuch zu den altkirchen- slavischen Texten. Heidelberg, 1955.

Sadn.— Aitz. VWb.— Sadnik L., Aitzetmüt- ler R. Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen. B. 1 (A—B). Wies- baden, 1963—1975.

Sbornik FFBrU — Sbornik praci Filosoficke fakulty Brnenske University. Rada jazy- kovednä. t. 1—26— 27. Brno, 1953—1978.

Sb. cTrävn.— Studie ze slovanske jazykovedy. Sbornik k 70. narozeninäm akademika Fran- tiska Trävnicka. Praha, 1958.

Scheludko — Scheludko D. Rumänische Ele- mente im Ukrainischen. «Balkan-Archiv», B. 2. Leipzig, 1927.

Schräder Reallexikon — Schräder 0. Realle- xikon der indogermanischen Altertums- kunde. 2. Aufl. Hgb. von A. Nehring. B. 1—2. Berlin, 1917—1929.

Schuchardt Slavod.— Schuchardt H. Slavo- deutsches und Slavo-italienisches. Graz, 1884.

Schulze KL Sehr.— Schulze W. Kleine Schrif- ten. Göttingen. 1933.

Schuster-Sewc— Schuster-Sewc H. Historisch- etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache. Bautzen, noq. 3 1978 p.

Schuster-Sewc Probeheft — Schuster-Sewc H. Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache. Probe- heft. Bautzen, 1972.

Schütz — Schütz J. Die geographische Termi- nologie des Serbokroatischen. Berlin, 1957.

Schwentner— Schwentner E. Die primären Interjektionen in den indogermanischen Sprachen. Hiedelberg, 1924.

SCS — Saling S., Salingovä M., Peter 0. Slovnik eudrich slov. 2. vyd. Bratislava, 1966.

Sc.-Sl.—Scando-Slavica. Tom. I—XXV. Co- penhagen, 1955—1979.

SJP — Slowriik jezyka polskiego. Pod red. W. Doroszewskiego. T. I—XI. Warszawa, 1958—1969.

SJStsl—Slovnik jazyka staroslovenskeho. Dil.

I—III (A—n). Praha. 1966, 1973, 1977. Skardzius— Skardzius P. Die slavishen Lehn- wörter im Altlitauischen, Kaunas. 1931. Skeat — Skeat W. W. A concise etymological

dictionary of the english language. New

ed. Oxford. 1901. Skok — Skok P. Etimologijski rjecnik hrvat-

skoga ili srpskoga jezika. Knj. I—3.

Zagreb, 1971 — 1973. Sköld — Sköld H. Lehnwortstudien. Lund,

1923.

Sköld LG—Sköld H. Linguistic gleanings. Lund, 1923.

Slavia — Slavia. Casopis pro slovanskou filo- logii. R. 1—48. Praha, 1922—1979.

Slavica — Slavica. V. 1—16. Debrecen, 1961— 1979.

Slav. slov.— Slavica slovaca. R. 1 —16. Brati- slava. 1966—1981.

Slaw. Studien — Slawistische Studien zum V In- ternationalen Slavistenkongreß in Sofia. Göttingen, 1963.

Sl. Wortst.— Slawische Wortstudien. Bautzen, 1975.

Slawski—Slawski F. Slownik etymologiczny jezyka polskiego. T. 1—5 (A—i,u.). Kra- kow, 1952—1978.

SI. prasl.— Slownik praslowianski. Opracowany przez zespöl Zakladu slowianoznawstwa PAN pod redakeja. Franciszka Slawskiego. T. 1—3 (A—Dobbrati). Wroclaw—War- szawa—Krakow—Gdansk. 1974—1979.

St. rzeczy staroz. — Slownik rzeczy starozyt- nych. Krakow, 1896.

Sl. wyr. obeych — Slownik wyrazöw obeych. Warszawa, 1971.

SO— Slavia Occidentalis. T. 1—37. Poznan, 1921—1980.

SOr — Slavia Orientalis. R. 1—30. Warszawa, 1952—1981.

SP AU — Spravozdania z czynnosci i posie- dzen Polskiej Akademii Umiejetnosci. T. 1—50. Krakow. 1890—1950.

Specht — Specht F. Der Ursprung der indo- germanischen Deklination. Göttingen, 1947.

SSJ — Slovnik slovenskeho jazyka. Diel 1—6. Bratislava, 1959—1968.

Stachowski Arab. Lehnw.— Stachowski S. Stu- dien über die arabischen Lehnwörter im Osmanisch-Türkischen. Teil 1. Wroclaw— Warszawa—Krakow—Gdansk. 1975.

3 8-539

33

Умовні скорочення

Бібліографічні скорочення

Stachowski Chronol. turc— Stachowski S. Stu- dia nad chronologig turcyzmöw w jgzyku serbsko-chorwackim. Krakow. 1967.

Stender-Petersen — Stender-Petersen A. Sla- visch-germanische Lehnwortkunde. Göte- borg. 1927.

STNL — Sprawozdania Towarzystwa Nauko- wego we Lwowie. R. 1 —18. Lwöw, 1921— 1938.

Stokes — Stokes W. Urkeltischer Sprachschatz. Hgb. von A. Bezzenberger. Göttingen, 1894.

Strutynski — Strutynski J. Polskie nazwy pta-

k6w krajowych. Wroclaw—Warszawa—

Krakow—Gdansk, 1972. St. si.— Studio, slavica Academiae scientia-

rum Hungaricae. V. 1—26. Budapest,

1955—1980.

Studi baltici — Studi baltici. T. 1—7. Roma, 1931—1940.

St. z fil.— Studia z filologii polskiej i sfowiaii- skiej. T. 1—15. Warszawa, 1955—1976.

SW—Slownik jezyka polskiego. Ufoz. pod red. J. Karfowicza, A. Krynskiego i W- Niedzwiedzkiego. T. 1—8. Warszawa, 1900—1927 (Slownik Warszawski).

Symb. Rozwadowski — Symbolae grammaticae in honorem Joannis Rozwadowski. T. 1—2. Krakow, 1927—1928.

Skaljic — Skaljic A. Turcizmi u narodnom govoru i narodnoj knjizevnosti Bosne i Hercegovine. Knj. 1—2. Sarajevo, 1957.

Strekelj — Strekelj K. Zur slavischen Lehn- wörterkunde. Wien, 1904.

Tamas — Tamas L. Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen (unter Berücksichtigung der Mundartwörter). Budapest, 1966,

Taszycki Rozpr. i stud.— Taszycki W. Roz- prawy i studia polonistyczne. T. 1—2. Wroclaw—Krakow—Warszawa, 1959— 1961.

Tiktin — Tiktin H. Rumänisch-deutsches Wör- terbuch. B. 1—3. Bukarest, 1903—1925.

Tomaschek Thraker — Tomaschek W. Die al- ten Thraker. B. 1—3. Wien, 1893—1894.

Torbiörnsson LM — Torbiärnsson T. Die gemein- slavische Liquidametathese. T. 1—2. Upp- sala, 1901.

Torp — Torp A. Wortschatz der germanischen Spracheinheit. Unter Mitwirkung von H. Falk. Göttingen, 1909.

Trautmann — Trautmann R. Baltisch-slavi- sches Wörterbuch. Göttingen, 1923; 2. Aufl., 1970.

UAJb — t/ra/-Altaische Jahrbücher. B. 24— 42. Wiesbaden, 1952—1970 (До 1943 p.— Ungarische Jahrbücher. В. 1—23. Berlin- Leipzig, 1921 — 1943).

Uhlenbeck — Uhlenbeck C. C. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der altindi- schen Sprache. Amsterdam, 1898—1899.

Ulaszyn Jçz. zlodz.— Ulaaszyn H. Jçzyk zlo- dziejski. fcödz, 1951.

UngJb — див. UAJb.

Urania Tierr.— Urania Tierreich in sechs Bän- den. Leipzig—Jena—Berlin, 1967—1969.

Urbanczyk Biblia krôl. Zofii — Urbahczyk S. Z dawnych stosunköw polsko-czeskich. Cz. 1. Biblia krölowej Zofii a staroczeskie przeklady Pisma sw. Krakow, 1946.

Vaillant Gr. comp.— Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. T. 1—2. Pa- ris — Lyon, 1950—1958.

Vâmbéry — Vâmbéry H. Etymologisches Wör- terbuch der turko-tatarischen Sprachen. Leipzig, 1878.

Vasmer — Vasmer M. Russisches .etymologi- sches Wörterbuch. В. 1—3. Heidelberg, 1952—1958.

Väzny — Väzny V. О jménech motylû v slo- venskych nârecich. Bratislava, 1955.

Vincenz — Vincenz A. de. Les éléments rou- mains du lexique houtzoule. Paris, 1959.

Vondrâk — Vondrâk W. Vergleichende sla- vische Grammatik. В. 1—2. 2. Aufl. Göt- tingen, 1924—1928.

VPS — Vznik a pocätky Slovanû. Sv. 1—7. Praha, 1956—1972.

Vries AEW — У ries J. de. Altnordisches ety- mologisches Wörterbuch. 2. Aufl. Leiden, 1962.

Vries NEW — Vries J. de. Nederlands etymo- logisch woordenboek. Leiden, 1963— 1965.

Walde — Hofm.— Walde A. Lateinisches ety- mologisches Wörterbuch. 3. neubearb. Aufl. von J. B. Hofmann. B. 1—2. Heidel- berg, 1938—1954.

Walde — Pok.— Walde A. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Spra- chen. Herausgegeb. und bearb. von J. Pokorny. В. 1—2. Berlin — Leipzig, 1927—1930.

34

Умовні скорочення

Бібліографічні скорочення

Weekley — Weekley Е. An etymological dic- tionary of modern English. Vol. I—II. New York, 1967.

Weigand DWb.— Weigernd G. Deutsches Wör- terbuch. 5. Aufl. Giessen, 1908.

Weise — Weise F. 0. Die Griechischen Wörter im Latein. Leipzig, 1964.

Wien. sl. Jb.— Wiener slavistisches Jahrbuch. B. 1—25. Wien, 1950—1979.

Word — Word. Journal of the Linguistic Circle of New York. Vol. 1—24. New York, 1915—1968; Journal of the International Linguistic Association. Vol. 25—30, 1969—1979.

WuS — Wörter und Sachen. Kulturhistorische Zeitschrift für Sprach- und Sachforschung. Heidelberg, поч. з 1909 p.; нова серія (після т. XVIII), поч. з 1938 р.

WZKM — Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. B. 1—28. Wien, 1887— 1914.

Zajaczkowski NWT — Zajqczkowski A. Naj- starsza wersja turecka. Cz. 3. Warszawa, 1961.

Zajaczkowski StOr — Zajqczkowski A. Studia orientalistyczne z dziejöw slownietwa pol- skiego. Wroclaw, 1953.

Zajaczkowski VAK — Zajqczkowski A. Vocabu- laire arabe-kiptehak de l'époque de l'état Mamelouk. 1-e p. Warszawa, 1958.

ZfRPh — Zeitschrift für romanische Philo- logie. 1—94. Halle/Tübingen, 1877—1978.

ZfSl — Zeitschrift für Slawistik. B. 1—25. Berlin, 1956—1980.

ZfSlPh — Zeitschrift für slavische Philologie. B. 1—41. Leipzig (3 1952 p.— Heidelberg), 1924—1975.

ZONF — Zeitschrift für Ortsnamenforschung.

B. 1—10. München — Berlin, 1925— 1934.

Zubaty St. a cl.— Zubaty J. Studie a élânky. Sv. 1. Vyklady etymologické a lexikâlni.

C. 1—2. Praha, 1945—1949.

Zupitza GG — Zupitza E. Die germanischen

Gutturale. Berlin, 1896. ZVSZ — Zâkladni vseslovanskà slovni zâsoba.

Brno, 1964.