Перейти до вмісту

Додаток:Список словників

Матеріал з Вікісловника

Класичне надбання

[ред.]
 • Словарь української мови : в 4-х т. / Ред. журнала «Кіевская старина» ; упор. з додатком власного матеріалу Б. Грінченко. — Надрук. з вид. 1907—1909 фотомеханіч. способом. — К. : Вид. Акад. наук УРСР, 1958—1959.
 • Голоскевич, Г. К. Правописний словник : За нормами українського правопису Всеукр. Акад. Наук, Харків, 1929 р. / Г. К. Голоскевич. — 12-е вид. — Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто ; Львів : [б. в.], 1994. — VI + 460 с. — ISBN 5-7707-4313-1
 • Словники України — інтегрована лексикографічна система [Електронний ресурс] : Парадигма. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія / В. А. Широков [та ін] ; Нац. акад. наук України, Укр. мовно-інформ. фонд. — К. : [б. в.], 2001. — 1 електрон. опт. диск (CDR). — (Словники України). — ISBN 966-507-122-X.

Корпусна лінгвістика

[ред.]

Академічні словники

[ред.]
Т. 1 : А — В. — 1970. — XXVIII, 799 c.
Т. 2 : Г — Ж. — 1971. — 550 c.
Т. 3 : З. — 1972. — 744 c.
Т. 4 : I — М. — 1973. — 840 с.
Т. 5 : Н — О. — 1974. — 840 с.
Т. 6 : П — Поїти. — 1975. — 832 с.
Т. 7 : Поїхати — Приробляти. — 1976. — 723 с.
Т. 8 : Природа — Ряхтливий. — 1977. — 927 с.
Т. 9 : С. — 1978. — 916 с. — 916 с.
Т. 10 : Т — Ф. — 1979. — 657 с.
Т. 11 : Х. — Ь. — 1980. — 699 с.
 • Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов / Відп. ред. О. С. Мельничук. – К.: Наук. думка, 1966. – 596 с.
 • «Словарь языка русских произведений Шевченко» (т. 1—2, 1985-86., Державна премія УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 1989
 • «Словник мови Т. Г. Шевченка», т. 1—2, 1964
 • «Сучасна українська літературна мова», 1969—73
 • «Історія української мови», т. 1—4, 1978—83
 • «Українсько-російський словник», т. 1—6, 1953—63
 • «Русско-украинский словарь» (т. 1—3, 1968; Державна премія УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 1971)
 • «Чесько-український словник», т. 1—2, 1984—2001
 • «Болгарсько-український словник», 1988
 • «Російсько-український словник», 2003
 • «Білорусько-український словник», 2006

Позаакадемічні словники

[ред.]

Лінгвістичні

[ред.]
 • Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. — К.: Вища шк., 1985. — 360 с.
 • Головащук С. І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. — К.: Вища шк., 1995. — 319 с.
 • Голянич, М. І. Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія / М. І. Голянич, Р. І. Стефурак, І. О. Бабій. - Івано-Франківськ : Сімик, 2011. - 272 с.
 • Городенська, К. Граматичний словник української мови: сполучники / К. Городенська ; відп. ред. І. Вихованець. - Херсон : ХДУ, 2007. - 337 с.
 • Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів (За ред. С. Я. Єрмоленко). — К.: Либідь, 2001. — 224 с.
 • Кротевич Є., Родзевич Н. Словник лінгвістичних термінів / За заг. ред. С. В. Кротевича. — К.: Вид-во АН УРСР, 1957. — 236 с.
 • Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (1983—2003): Словник.- Харків, 2004.- 136 с.
 • Німецько-український словник лінгвістичної термінології / О. О. Павличко, О. Л. Паламарчук, Г. П. Стрельчук, М. В. Шевченко. - Київ : Київський університет, 2015. - 304 с.
 • Огієнко І. Український стилістичний словник. — Львів: З друк. — наук. тов-ва ім. Шевченка, 1924. — 495 с.
 • Подольська Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. — М.: Наука, 1978. — 199 с.
 • Селігей, П. О. Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові / П. О. Селігей ; відп. ред. В. В. Лучик. - К. : Академперіодика, 2014. - 324 с.*
 • Словник лінгвістичних термінів / Укл.: Левицький В. В., Іваницька М. Л., Іваницький Р. В. — Чернівці: ЧДУ, 1996. — 29 с.
 • Словник тропів і стилістичних фігур (“Академія”)
 • Демська-Кульчицька О. М. Базові поняття корпусної лінгвістики // Українська мова. – 2003. – № 1 – С. 40-46.
 • Кочан І., Захлюпана Н. Словник-довідник із методики викладання української мови. Друге видання, виправлене і доповнене. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 306 с.
 • Загнітко А. П. Словник українських прийменників. Сучасна Українська мова. / А. Загнітко [та інш.]. – Донецьк: БАО, 2007. – 416 с.
 • Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля – К., 2006
 • Ткачук, О. М. Наратологічний словник / О. М. Ткачук ; ред. В. Г. Дончик. - Т. : Астон, 2002. - 174 с.


Граматична, лінгвістична термінологія

[ред.]
 • Словник українсько-російської граматичної термінології і слів, зв’язаних з вивченням граматики» А. А. Кондратюка 1957
 • Український правопис. Видання 2-ге. К., 1960 //Містить укр.-рос. граматичну термінологію (двонапрямкову у вигляді міні-ґлосарію)

Асоціативні словники

[ред.]
 • Бутенко Н. П. Словник асоціативних норм української мови. -Львів: Вища шк., 1979. — 120 с.
 • Бутенко Н. П. Словник асоціативних означень іменників в українській мові. — Львів: Вища шк., 1989. — 328 с.
 • Мартінек С. В. Український асоціативний словник: У 2 т.  – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.
 • Мартінек С. В.  Український асоціативний словник: У 2 т.  – 2-ге вид., стер. - Львів: Паїс, 2008.

Діалектологічні, говорів

[ред.]
 • Аркушин Г. Словник західнополіських говірок: У 2 т.- Луцьк: Вежа, 2000,-Т. 1—2. ISBN 966-600-007-5 , ISBN 966-600-013-Х
 • Ващенко В. С. Словник полтавських говорів. Вип. 1,- X.: ХДУ ім. О. М. Горького, 1960,- 107 с.
 • Hovory i onomastyka Naddnipri͡anshchyny V. S. Vashchenko - 1970
 • Гуцульські говірки: Короткий слов. / Відп. ред. Я. Закревська,- Л., 1997— 232
 • Oleksa Horbach Pivdennovolynsʹka hovirka i dii͡alektnyĭ slovnyk sela 1973
 • Дзендзелівський Й.О. Словник специфічної лексики говірок Нижнього Подністров’я. Лексикографічний бюлетень (Ін-ту мовознавства АН УРСР), вип. 6, - К., 1958.
 • Доброльожа Г. Ідеографічний словник поліських народних порівнянь з компоративними об’єктами – назвами тварин [уклад.: Г. Доброльожа]. – Ж.: Вид-во «Волинь», 1997. – 53 c
 • Крашеніннікова, Т. В. Короткий словник діалектизмів українських літературних казок ХІХ століття / Т. В. Крашеніннікова. - Д. : Видавництво ДДУВС, 2008. - 48 с.
 • Лисенко П. С. Словник діалектної лексики середнього і східного Полісся.-К.: АН УРСР, 1961.- 72 с.
 • Лисенко П. С. Словник поліських говорів,- К.: «Наук. думка», 1974 - 260 с.
 • Магрицька І. Словник весільної лексики українських східнослобожанських говірок (Луганська область). Луганськ: Знания, 2003. - 172с.
 • Матіїв М. Д. Словник говірок центральної Бойківщини / Рекомендовано до друку вченою радою Інституту української мови НАН України (протокол №3 від 19 березня 2013 р.). - К.; Сімферополь: Ната, 2013. - 602 с. ІSBN 978-966-8926-75-4.
 • Матіїв М. Д. Словник стійких зворотів бойківських говірок / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 05.05.2014 № 1/11-6556). - К.; Сімферополь: Доля, 2013. - 176 с. ISBN 978-966-366-743-0.
 • Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок. — К.: Наук. думка, 1984. — Ч.1—2.
 • Панцьо С. Матеріали до словника лемківських говірок: (Дієслівна лексика). Ч. 1.- Т.: Терноп. пед. ін-т, 1997,— 55 с.
 • Піпаш Ю. Словник гуцульського говору в Закарпатті: У 4 т. / Вид. І. Жегун.-Мюнхен, 2001.—Т. 1—4.
 • Пиртей П. Короткий словник лемківських говірок Івано-Франківськ: Сіверсія МВ, 2004. - 364 с.
 • Сабадош І. Словник закарпатської говiрки села Сокирниця Хустського району / І. В. Сабадош. - Ужгород : Ліра, 2008. - 480 с.
 • Сікорська З.С., Шевцова В.О., Шутова Л.І. Словник діалектної лексики Луганщини / За ред. З.С. Сікорської. - Київ: Шлях, 2002. - 224с.
 • Ступінська Г.Ф. Фразеологічний словник лемківських говірок / Г.Ф. Ступінська, Я.В. Битківська ; за ред. Г.Ф. Ступінської, В.Я. Ступінського. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2012.— 472 с. ISBN 978-966-10-2873-8
 • Ужченко В. Д. Матеріали до фразеологічного словника східнослобожанських і степових говірок Донбасу. — Луганськ, 1993. — 112 с.
 • Чабаненко В. А. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини: В 4 т. — Запоріжжя, Запоріз. держ. ун-т, 1992.
 • Чабаненко В. А. Фразеологічний словник говірок Нижньої Наддніпрянщини. — Запоріжжя: Фірма «Стат і К», 2001. — 200 с.
 • Фразеологічний словник лемківських говірок Сх. Словаччини. Пряшів, 1990
 • А.А.Москаленко “Словник діалектизмів українських говірок Одеської області” (1958)
 • О.С.Мельничук “Словник специфічної лексики села Писарівки (Кодимського району Одеської області)” (1952)
 • В.С.Ващенком “Словник потавських говорів” (вип. 1., 1960)
 • П.С.Лисенком “Словник поліських говорів” (1974)
 • М.Й.Онишкевич “Словарь бойковского диалекта” (1966)
 • С.І.Дорошенко “Матеріали до словника діалектної лексики Сумщини” (1962)
 • Юрченко О. С., Івченко А. О. Словник стійких народних порівнянь. — Харків: Основа, 1993. — 176 с.

Історії мови

[ред.]
 • Словник староукраїнської мови XIV-XV ст. Ред. кол. Д.Р.Гринчишин. У 2-х т. Т. 1. - К.: Наукова думка, 1977.
 • Словник староукраїнської мови XIV-XV ст..: в 2-х т. / Ред. Л. Л. Гумецька, І. М. Керницький; АН УРСР. – К.: Наукова думка, 1977. – т. 1-2
 • Огієнко І. Історичний словник української граматичної термінології // Записки Українського Наукового Товариства у Києві. – К., 1908. – Кн. 1. – С. 94 – 129
 • Яворницький Д.І. Словник української мови. Т.1. – Катеринослав, 1920.
 • Москаленко А.А. Українська історична лексикологія. - Одеса, 1972. – С. 22, 49

Лемківський

[ред.]

Довідникового типу (словники-довідники). Словники узусу

[ред.]
 • Возна Р.Ф.Моделі стандартизованих словосполучень ділового мовлення// Мовознавство. – 1981. - №4. – С. 86-88.
 • Chesʹko-ukraïnsʹkyĭ slovnyk: suchasna dilova mova. Li︠u︡dmyla Ivanivna Danylenko, 2000
 • Головащук С. І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. — К.: Вища шк., 1995. — 319 с.
 • Гринчишин Д., Капелюшний А.,Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996.
 • Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак 3. Словник-довідник з культури української мови. — К.: Знання, 2004. — 367с.
 • Капелюшний А. О. Стилістика й редагування: Практичний словник-довідник журналіста. — Львів: ПАІС, 2002. — 576 с.
 • Порадник ділової людини: Російсько-український словник-довідник / Уклад. О.М.Коренга та ін. - К.: Основи, 1995.
 • Російсько-український словник ділової мови / Уклад.: О.Мокровольський, О.Шокало. - К.: Укр. світ, 1992.
 • Словник евфемізмів Аркушин Г.Л. Луцьк, Волинська обласна друкарня, 2005 — 198 с. ISBN 966-361-052-2
 • Сфера ділового спілкування: Російсько-український словник / Уклад.: М.В.Брицин, О.О.Тараненко. - К.: Рідна мова, 1996.

Електронні словники (оболонки)

[ред.]
 • УЛІФ (УМІФ)
 • Словник Дубічинського
 • Російсько-український словник з інженерних технологій / Уклад. М. Ганіткевич, Б. Кінаш – Львів: Ліга-Прес, 2005. – 1024 с. – Диск із електронною версією.
 • Lingvo ОФіційні версії, залежно від ліцензії, можуть включати правничі, техничні (словник Зубкова, RU-UK), перекладні словники
 • Українсько-російський / Російсько-український словник із зварювання. Електронна версія (диск) / Ред.-лексикограф Л. О. Симоненко. - К., 2008.

Системи машинного перекладу

[ред.]
 • система російсько-українського та українсько-російського перекладу РУМП
 • система українсько-англійського та англо-українського перекладу ПАРС/У
 • система німецько-українського та українсько-німецького перекладу ПАРС/DU (у розробці).
 • #Pragma
 • https://www.translate.google.com
 • bing
 • https://www.translate.yandex.ua

Епітетів, сполучуваності

[ред.]

Етимологічні

[ред.]

Етнолінгвістика

[ред.]
 • https://shron1.chtyvo.org.ua/Buriachok_AA/Nazvy_sporidnenosti_i_svoiatstva_v_ukrainskii_movi.pdf?PHPSESSID=jbpi8nvmj33bg801p2vn1nvh70
 • Костів, К. Словник-довідник біблійних осіб, племен і народів / К. Костів. - К. : Україна, 1995. - 429 с.
 • словник традиційної народної культури українців (О. Пошивайло)
 • словник народного одягу (автор К. Матейко)
 • словник деревообробки (Є. Шевченко)
 • словник тканини і ткацтва (Є. Шевченко)
 • словник народного поліського календаря (С. Толстая)
 • Хобзей Н. Гуцульська міфологія. Етнолінгвістичний словник. – Л., 2002.
 • Ґоца, Еріка. Назви їжі й кухонного начиння в українських карпатських говорах [Текст] : монографія / Е. Ґоца ; відп. ред. І.В.Сабадош. - Ужгород : Ґражда, 2010. - 360 с. : іл. - ISBN 978-966-176-013-3
 • https://shron1.chtyvo.org.ua/Mateiko_Kateryna/Ukrainskyi_narodnyi_odiah_Etnohrafichnyi_slovnyk.pdf?

Жаргон, арго, лайлива, табуйована лексика

[ред.]
 • Поповченко О. І. Словник жаргону злочинців. - К.: «Оберіг», 1996. - 136 с.
 • Ставицька Л. Короткий словник жаргонної лексики української мови. — К.: Критика, 2003. — 336 с.
 • Словник сучасного українського сленгу / уклад. Т. М. Кондратюк. - Х. : Фоліо, 2006. - 352 с. — ISBN 966-03-3268-8

Лінгвокраїнознавство. Безеквівалентна та фонова лексика

[ред.]
 • Лінгвокраєзнавчий словник власних назв української мови / Укл. О. Кровицька, З. Мацюк, Н. Станкевич; За заг. ред. З. Мацюк; Наук. редактор, консультант М. Кріль. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імени Івана Франка, 2005. — Випуск 2: Географічні назви. — Зошит 1.

Інверсійні

[ред.]
 • Інверсійний словник української мови / Уклад. С. П. Бевзенко, О. І. Бондар, З.1. Волосевич та ін. / Відп. ред. С. П. Бевзенко. -К.: Наук, думка, 1985. — 811 с.
 • Ніньовський В. Український зворотний словник. – Мюнхен; Едмонтон, 1969.
 • Обернений частотний словник сучасної художньої прози. — К.: Спалах, 1998. — 960 с.
 • Inversiĭnyĭ slovnyk oĭkonimiv Ukraïny Dmytro Bučko · 2001

Ідіоматичні

[ред.]
 • Гончаренко, В. Словник прислів'їв та приказок про Т. Г. Шевченка / В. Гончаренко. - Черкаси : Інлес, 1997. - 18 с.
 • Збірка українських приказок та прислів'їв: Репринтне відтворення вид. 1929 p. / Уклад. А. Багмет, М. Дащенко, К. Андрущенко. -Київ: Техніка, 2002.- 224 с - (Народні джерела)
 • Коваль А. П., Коптілов В. В. Крилаті вислови в українській мові. — К.: Вища шк., 1975. — 335 с.
 • Коваль А., Коптілов В. Крилаті вислови в українській літературній мові. Афоризми, літературні цитати, образні вислови. — Вид. 2-е перероб. і доп. — К.: Вища шк., 1975. — 336 с.
 • Коваль А. Крилате слово: Довідкове вид. — К.: Рад. школа, 1983. — 222 с.
 • Коваль А. П. Спочатку було слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові. — К.: Либідь, 2001. — 312с.
 • Корж Н. Г., Луцька Ф. Й. Із скарбниці античної мудрості: [Словник] / Художн. оформл. П. Т. Вишняка. — 2-ге вид., доповн. і перероб.. — К.: Вища шк., 1994. — 351 с.: іл. ISBN 5-11-004237-3
 • Рушничок на кілочку. кубанські народні прислів’я
 • Удовиченко Г. М. Словник українських ідіом. — К.: Рад. письменник. 1968. — 463 с.
 • Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови: У 2 т.- К., 1984
 • Українські приказки, прислів'я і таке інше/ Спорудив М. Номис. – СПб., 1864; (перевидано: К., 1994).
 • Фразеологічний словник української мови: У 2-х томах/ Уклад. В.М.Білоноженко та ін. – К.: Наук. думка, 1993.
 • Юрченко О. С., Івченко А. О. Словник стійких народних порівнянь. — Харків: Основа, 1993. — 176 с.
 • Dovidnyk%20anhliĭsʹkykh,%20nimet︠s︡ʹkykh%20ta%20ukraïnsʹkykh%20idiom%20i%20vyraziv%20 Alʹbert Danielʹ Sherik, Valentyna I︠A︡kivna Savichuk, Vasylʹ Feodosiĭovych Starko Видавець Init︠s︡ial,%202000%20— 158 с. ISBN 966750106X, ISBN 9789667501068
 • Halyt︠s︡ʹko-Rusʹki narodnï prypovidky - Том 2. Ivan Franko - 1908
 • Prysliv'ia ta prykazky: pryroda, hospodars'ka diial'nist' liudyny, Том 1 S. V. Myshanych Naukova dumka, 1989 - 477 стор.

Історичного мовництва

[ред.]
 • Історичний словник українського язика / За ред. Є.Тимченка. — Х.; К., 1930—1932. — Т.1 Вип. 1—2.
 • Словник староукраїнської мови XIV—XV ст. У 2-х т. / Ред. колегія: Л. Л. Гумецька (голова) та ін. — К.: Наук, думка, 1977—1978.
 • Словник української мови XVI — першої половини XVII ст.ред. Д.Гринчишин (відп. ред.), У.Єдлінська. Л.Полюга та ін. −9 вип. — Львів: Місіонер, 1983—2002.
 • Белей, Л. Старослов'янсько-український словник / Л. Белей, О. Белей ; наук. ред. Д. Гринчишин. - Л. : Свічадо, 2001. - 332 с.

Контрастивної (відмінної) лексики

[ред.]

Див. також: Вікісловник:Список словників#Перекладні та міжмовних омонімів

 • Ленець К. В., Ставицька Л. О. Короткий російсько-український словник контрастивної лексики. — К.: Довіра, 2002. — 284 с.
 • Мацько Л.И., Сидоренко М.М., Шевчук С.В. Русско-украинский и украинско-русский словарь. Отличающаяся лексика. – К., 1992.
 • Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Шевчук С. В. Російсько-український та українсько-російський словник: Відмінна лексика. — К., 1996. — 495 с.
 • Українсько-російський і російсько-український словник Шевченко О.П. Л., Світ, 1997 — 488 с. ISBN 5-7773-0199-1
 • Російсько український словник словосполучень. Труднощі перекладу / Л. Т. Савченко
 • Скарбослов /Російсько-Український словник маловідомих слів та виразів. Близько 25 000 слів. Укладачі: Віталій Левун (Віталій Опанасович Прилипко), Микола Ляшенко К., 2000.

Еквівалентної лексики

[ред.]
 • Лучик А. А. Російсько-український та українсько-російський словник еквівалентів слова. — К.: Довіра, 2004. — 495 с.

Культуромовні, лінгвокультурологічні, суржику, мовнопорадні словники

[ред.]
 • Антисуржик ділової мови (3-є вид., випр. і доп.)/ Укладачі: Р.В. Міняйло, З. С. Сікорська. - Луганськ: Луганськ-Арт, 2010. - 218с.
 • Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак 3. Словник-довідник з культури української мови. — К.: Знання, 2004. — 367с.
 • Новак М., Кундрат А., Муличак Ю. / Як правильно говорити і писати / Братислава, 1990, с. 112
 • Струганець Л. В. Культура мови. Словник термінів / Л. В. Струганець. — Тернопіль : Навч. кн. «Богдан», 2000. — 88 с.
 • Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, 3. Терлак. - Київ: Знання, 2004. - 367 с.
 • Словник-довідник з культури української мови/ Д.Г. Гринчишин та ін.. -3-є вид., випр.. -К.: Знання, 2006. -368 с.
 • Читай і знай! Довідник-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови / Н. Я. Дзюбишина-Мельник, О. Я. Лаврінець, К. С. Симонова, Л. Ф. Ціпцюра. – Київ, 2007.
 • Вовк Анатолій “Словничок-порадник з культури української мови”, Нью-Йорк.
 • Вовк Анатолій “Словник-порадник для дерусифікації і збагачення української мови”// журнал “Рідна школа”, Новий Йорк
 • Гнаткевич Ю.В. Уникаймо русизмів в українській мові! – К.: Вид. центр “Просвіта”, 2000. – 56 с.

Риторика, краснослів'я

[ред.]
 • Куньч З.Й. Риторичний словник. - К.: Рідна мова, 1997.
 • Сагач Г.М. Золотослів: Навчальний посібник. - Київ : Райдуга, 1993. - С. 45-110
 • Корніяка О. Мистецтво ґречності: Чи вміємо ми себе поводити? – К.,1995.
 • Меш Г.Ш. 10 уроків ораторської майстерності тим‚ хто вчиться виступати публічно. – К.‚ 1993.
 • Словник основних термінів та понять риторики Сагач Г.М. К., МАУП, 2006 — 280 с. ISBN 906-608-469-4
 • Сагач Г.М. Мистецтво ділової комунікації. – К., 1995.
 • Сагач Г.М. Словник-мінімум термінів красномовства. – К.‚ 1992.
 • Сагач Г.М.‚ Юніна О.А. Загальна риторика. Сучасна інтерпретація. – К.‚ 1992. - Частина I і II.
 • Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навч. посібник. – К., 2004.
 • Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Народознавство, 1997, №38.
 • Томан Їржі. Мистецтво говорити. – К.‚ 1989.
 • тж Скарбослов, книги Караванського (усі)
 • Чибісова, Н. Г. Риторика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Г. Чибісова, О. І. Тарасова. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 228 с.

Мови поетів, письменників, творів

[ред.]
 • Словник мови Т. Г. Шевченка: У 2 т. / Відп. ред. В. С. Ващенко. — К.: Вид-во АН УРСР, 1964.
 • Словник мови творів Г.Квітки-Основ'яненка: У 3 т. — К.: Наук. думка, 1978 — 1979.
 • Адах Н. А. Авторські лексичні новотвори Василя Барки: (семантико-дериваційний та лексикографічний аспекти) / за ред. Г. М. Вокальчук. — Рівне: Видавництво Олега Зеня, 2007. — 136 с.
 • Митрополит Іларіон Н. Захлюпана,В. Будний Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови 2011

Морфемно-морфологічні, словотвірні

[ред.]
 • Зернова Валентина Костянтинівна. Словотворчий етимологічний німецько-російський навчальний словник: Для студ. вищ. навч. закладів / Полтавський медичний стоматологічний ін- т; Полтавський інженерно-будівний ін-т. — К., 1994.
 • Карпіловська Є. А. Кореневий гніздовий словник української мови: Гнізда слів з вершинами — омографічними коренями. — К.: Українська енциклопедія, 2002. — 912 с.
 • Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Карпіловський В. С., Недозим Т. І. Словник афіксальних морфем української мови. — К.: ВАТ Укр. НДІ ПСК, 1998. — 435 с. 30.
 • Морфемний словник учня початкових класів: Близько 2250 слів / Т. І. Бабовал (уклад.), Н. О. Будна (уклад.). — Тернопіль : Богдан, 1997. — 48с. — (Бібліотека учня початкових класів). — ISBN 966-7224-23-6.
 • Полюга, Л. М. Морфемний словник : близько 36 000 слів. — К. : Радянська школа, 1983. — 464 с.
 • Полюга, Л. М. Словник українських морфем : близько 40 000 слів. — Л. : Світ, 2001. — 446 с. — ISBN 966-603-105-1
 • Полюга, Л. М. Словник українських морфем : понад 45 000 слів. — Вид. 3-тє, доповн. і випр. — К. : Довіра, 2009. — 554 с. — (Словники України). — ISBN 978-966-507-234-8
 • Яценко І. Морфемний аналіз: Словник-довідник: В 2-х т. / За ред. Н. Ф. Клименко. -К.: Вища шк., 1980—1981.
 • Огієнко Іван, Рідне слово. Початкова граматика української літературної мови, Частина друга: Морфологія й складня. Підручник для школи й самонавчання, Жовква, 1937, с. 287
 • Сікорська Зінаїда Степанівна. Українсько-російський словотворчий словник. — 2.вид., перероб. і доп. — К. : Освіта, 1995. — 256 с. ISBN 5-330-02482-X

Наголосів

[ред.]

Нових слів, лексики

[ред.]
 • Мазурик Д. Нове в українській лексиці: Словник-довідник. — Л.: Світ, 2002. — 231 с.
 • Нові слова та значення: словник Люмила Володимирівна Туровська, ‎Лада Миколаївна Василькова, ‎Інститут української мови (Національна академія наук України) — 2009

Омонімічні

[ред.]
 • Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. — Львів: Фенікс, 1996. — 224 с. (Трансформація гуманітарної освіти в Україні)
 • Кочерган М. П. Словник російсько-українських міжмовних омонімів («фальшиві друзі перекладача»). — К.: Академія, 1997. — 400 с.

Ономастичні

[ред.]

Імен

[ред.]

Прізвищ

[ред.]

Орфографічні (правописні)

[ред.]
 • Правописний словник Голоскевича
 • Правописний словник української мови за ред. Яр. Рудницького і К. Церкевича (65 000 слів, 800 с.) НДТУ — Нью-Йорк; Монтреаль, 1979.
 • Великий орфографічний словник сучасної української мови Меженко Ю.С. Донецьк, БАО, 2008 — 1184 с. ISBN 978-966-481-075-0 [150 000 слів]
 • Бурячок А. А. Орфографічний словник української мови. -Вид.2, доопрац. — К.: Наук, думка, 2002. — 464 с.
 • Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики: 253 000 слів / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. — 896 с.
 • Головащук С.І. Орфографічний словник складних слів української мови. К., Наукова думка, 2008 — 288 с.
 • Івченко А. О. Орфографічний словник української мови. -Харків: Фоліо, 2001. — 528 с.
 • Новий орфографічний словник української мови: Граматика в таблицях / Голова редакційно-худ. ради О. А. Аматуні; Ред. О. П. Івакін та ін. — 2-е вид., стереотипне. — К.: Вид. «Аконіт», 2003. — 414 с. — (Серія «Нові словники»).
 • Український орфографічний словник: Орфогр. словн. укр. мови: Близько 143 000 слів / Уклад.: М. М. Пещак та ін. — 3-е вид., переробл. і доповн. — К.: Довіра, 2002. — 1006 с. — (Словники України).
 • Карачун В. Я. Орфографічний словник наукових і технічних термінів: Понад 30 000 слів. — К.: Криниця, 1999. — 524 с.
 • Орфографічний словник української мови: Бл. 120 000 слів / Уклад.: С. І. Головащук, М. М. Пещак, В. М. Русанівський, О. О. Тараненко.— К.: Вид-во «Довіра», 1994.— 864 с. ISВN 5-85154-112-1
 • Орфографічний словник української мови / Уклали С. І. Головащук, М. М. Пещак, В. М. Русанівський, О. О. Тараненко. -К.: Довіра, 1999.-992с.
 • Сучасний орфографічний словник 50 000 слів: Для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів. — Харків: Промінь. 2001. — 672 с.
 • Сучасний орфографічний словник української мови. Харків, Школа, 2009 — 1024 с. ISBN 978-966-8182-81-5 [понад 180 000 одиниць (слів та словосполук)]
 • Сучасний орфографічний словник української мови. Харків, Школа, 2009 — 800 с. ISBN 978-966-8182-93-8 [понад 140 000 одиниць (слів та словосполук)]
 • Український орфографічний словник: Орфографічний словник української мови: Близько 143 000 слів / Уклад.: М. М. Пещак та ін. За ред. Л. М. Полюги. -З-те вид., переробл. і доповн. — К.: Довіра, 2002. — 1006 с.
 • Український орфографічний словник 7 видання К., Довіра, 2008 ISBN 978-966-507-224-9 [Словники України]
 • Український орфографічний словник 8 видання К., Довіра,
 • Український орфографічний словник 9 видання К., Довіра,
 • Український орфографічний словник : близько 100000 слів / за ред. А. О. Свашенко. — Х. : Прапор, 1997. — 845 с.

Орфоепічні

[ред.]
 • Орфоепічний словник української мови: В 2 т. / Уклад.: М. М. Пещак, В. М. Русанівський, Н. М. Сологуб, В. В. Чумак, Г. М. Ярун. — К.: Довіра, 2001.
 • Орфоепічний словник: В 2-х томах. Т. 2 / Уклад. М.М. Пещак, В.М. Русанівський, Н.М. Сологуб.- Київ: Довіра, 2003.- 918 с
 • Орфоепічний словник української мови. В.М. Русанівський, В.В. Чумак, Г.М. Ярун «Перун», 2006 — 208 с. ISBN 966-569-211-9
 • Погрібний М. Орфоепічний словник (А—Я). — К.: Рад. шк., 1984. — 629с.

Паронімічні

[ред.]
 • Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов современного русского языка, - М.: Рус. язык, 1994. - 455 с [200 паронімічних пар]
 • Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. — К.: Рад.шк., 1986. — 221 с.

Перифраз

[ред.]
 • Коломієць М. П., Регушевський Є. С. Короткий словник перифраз / За ред. В. О. Винника. — К.: Рад.шк., 1985. — 152 с.

Псевдоніми, криптоніми, скорочення, абревіатури (акроніми)

[ред.]

Перекладні

[ред.]
 • Дубровский В. Словник московсько-український. К., Рідна мова, 1918
 • Терпило П. Словник російсько-український (1918)
 • Іваницький С., Шумлянський І. Ф. Російсько-український словник. — Вінниця, 1918
 • Сучасний російсько-український словник Укладач: Зубков М.Г. Харків, Школа, 2008 — 688 с. ISBN 978-966-8182-85-3 [160 000 слів]
 • Українсько-російський словник: В 6 т. — К.: Вид-во АН УРСР, 1953—1963.
 • Rosiĭsʹko-ukraïnsʹkyĭ slovnyk Instytut movoznavstva im. O.O. Potebni · 1937
 • Українсько-російський словник. Вид. 5-е / Уклад В. С. Ільїн, К. П. Дорошенко, С. П. Левченко та ін. — К.: Головна ред.: УРЕ, 1984. — 938 с.
 • Російсько-український словник / “Українське слово”, с. 1149
 • Російсько-український словник: Близько 37 тис. слів / Д.І.Ганич, І.С.Олійник. К.: А. С. К., 1997. - 756 с.
 • Новейший русско-украинский словарь 150 000 слів. / Л.П. Коврига, 2006. – 1072 с.
 • Бріцин В. М., Тараненко О. О. Українсько-російський і російсько-український словник: Сфера ділового і професійного спілкування. – К.: Вища школа, 2011 - 551 с. - укр., рос. - ISBN 978-966-642-446-7 81.2-4

Б 87

На інші мови

[ред.]
 • Словник українськио-анґлійський д-ра Льва Вервяного 30 000 слів
 • Словник анґло-український Подвезка 50 000 слів з вимовою
 • Новейший украинско-русский словарь 150 000 слов. / Л.П. Коврига, 2006. – 1280 с.
 • Англо-український юридичний словник: Близько 75 000 термінів. Андріанов С. М. «Арій», 2007 — 552 с.
 • Андерш Ф., Винник В., Красницька А. Словник юридичних термінів (російсько-український) «Юрінком Інтер», 1994 — 322 с.
 • Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології: Англо-українсько-російський словник термінів / В.П. Бабак, О.Г. Корченко. - Київ: НАУ, 2003 . - 670 с
 • Подвезько М. Л., Балла М. І / Англо-український словник, Едмонтон: CIUS-КІУС, 1988, с. 664
 • Англо-Український словник: близько 65000 слів За Mykhailo Leontiovych Podvez?ko, M. L. Podvesko, Mykola Ivanovych Balla, Canadian Institute of Ukrainian Studies
 • An English-Ukrainian and Ukrainian-English dictionary Dr. WASYLJ LEW an d IWA N WERBIANYJ 1947
 • Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління «Основи», 2000 — 127 с.
 • Англо-український глосарій термінів і понять з аналізу державної політики та економіки. Кілієвич О. — «Основи», 2003 — 510 с.
 • Англо-український дипломатичний словник: Понад 26 000 слів і словосполучень. І. С. Бика «Знання», 2006 — 579 с.
 • Англо-український фразеологічний словник. К.Т. Баранцев. «Знання», 2006 — 1056 с.
 • Англійсько-український словник математика та кібернетика.
 • Англо-український юридичний словник: Близько 75 000 термінів. Андріанов С.М. «Арій», 2007 — 552 с.
 • Англо-український, українсько-англійський нафтогазовий словник. Загальна редакція Р.С. Яремійчука «Центр Європи», 2008 — 680 с.
 • Англо-український, українсько-англійський словник Погожих Г.М., Зінов'єва Л.О. Харків, Торсінг Плюс -- 768 с. ISBN 978-966-404-836-8
 • Андерш Ф., Винник В., Красницька А. Словник юридичних термінів (російсько-український) «Юрінком Інтер», 1994 — 322 с.
 • Іспансько-український, українсько-іспанський словник + граматика. Донецьк, ТОВ Глорія Трейд, 2009 — 608 с. ISBN 978-611-536-005-5
 • Італійсько-український, українсько-італійський словник + граматика. Донецьк, ТОВ Глорія Трейд, 2009 — 608 с. ISBN 978-611-536-004-8
 • Італійсько-український словник, I︠E︡vhen Onat︠s︡ʹkyĭ. 1977, - 565 с.
 • Dizionario Italiano-Ucraino, Ucraino-Italiano. Oleh Vadymovych Dmytrii︠e︡v, ‎Halyna Vasylivna Stepenko. 2000, — 279 с.
 • Російсько-українсько-англійський словник з газовимірювань, якості газу та метрології. Основні терміни: близько 3000 термінів / Уклад.: М. Д. Гінзбург, І. А. Гордієнко, І. М. Корніловська та ін. За заг. ред. В. В. Розгонюка. — Харків, 1998.
 • Олійник І. С., Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український словник. — К.: Рад. шк., 1978. — 447 с.
 • Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. — К.: Вид.центр «Академія», 1998. — 712 с.
 • Новий росiйсько-український словник-довiдник: Близько 65 тис. слiв / С. Є. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко, К. В. Ленець, Л. О. Пустовіт. — К., 1996.
 • Новітній російсько-український словник-довідник. — К.: Довіра, 1996. — 797 с.
 • Буркут К.С. Норвезько-український словник = Norskukrainsk ordbok / К.С. Буркут; НАНУкраїни, Український мовно-інформаційний фонд. — К. : Академперіодика, 2014. — 258 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-360-257-8
 • Польсько-російсько-український словник : Більше 13000 слів /Упоряд. Левінська С.Й., Старак Т.В. - К., Л.: “Радянська школа”, 1991, с. 480
 • Словник італійсько-український українсько-італійський / уклад.: О. В. Дмитрієв, Г. В. Степенко; за заг. ред. В. Т. Бусела. – Київ; Ірпінь: Перун, 2003. – VI, 569 c.
 • Шабалова Д.А. Русско-украинско-персидский словарь /Д.А. Шабалова, Т.В. Кравец, Т.Г. Волкова и др. — К. : Академпериодика, 2001. — 39 с. ISBN 966-8002-05-9
 • Великий українсько-німецький словник. Том 1 - Михайло Смолій · 2023
 • Русско-украинско-арабско-персидский словарь / Д.А. Шабалова [и др.] ; Киевская медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика. — К. : Академпериодика, 2001. — 39 с. — 1000 экз. — ISBN 966-8002-07-5
 • Українсько-перський словник
 • Сучасний арабсько-український словник
 • Універсальний українсько-польський словник Варшава, 2008 ISBN 83-7141-479-х
 • Фінсько-англійсько-український та українсько-англійсько-фінський словник. Л., Панорама, 2006 — 250 с. ISBN 966-8084-71-3 [15 000 слів]
 • Скорина Л. П. Латинсько-український, українсько-латинський словник / Л. П. Скорина, О. А. Скорина. – К.: Обереги, 2004. – 448 с.
 • Шимків А. Англо-український тлумачний словник економічної лексики. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2004. – 429 с.
 • Slovensko-ukrajinský slovník Peter Bunganič. Slovenské pedagogické nakl., 1985 — 688 стор.
 • Dicţionar Român-Ucrainean. Румунсько-український словник / С. Drapaca, V. Rusnac, М. Gavrelciuc. — Bucureşti; Cemäuţi, 1963.— 564 p
З української
[ред.]
 • Українсько-англійський словник К., Школа, 2003 — 568 с. ISBN 966-661-058-2 Словник містить термінологію з фінансової, банківської та інвестиційно-кредитної тематики, а також із суміжних галузей, зокрема таких, як право, зовнішня торгівля, митна практика, страхова справа, ціноутворення, охорона довкілля, інформатика, електрозв'язок і діяльність міжнародних фінансових організацій.
 • Українсько-словацький словник : Близько 10000 слів. - Х.: Прапор, 2002. - 256 с.
 • Українсько-болгарський словник / Укл. К. К. Потапенко. – К.: Либідь, 2001. – 288 с.
 • Українсько-російський словник / Укл.: Г. П. Їжакевич [та інш.]. – К.: Наук. думка, 1999. – 984 с.
 • Українсько-румунський словник: 60 000 слів. / Укладач Л. Ботлунг. – Чернівці: Золоті литаври, 2007. – 568 с.
 • «Українсько-німецький словник» З. Кузелі й Я. Рудницького і за участю К. Г. Маєра (Лейпциг, 1943)
 • Подвезько М. Л. / Українсько-англійський словник, Нью-Йорк: Caphograph Company,1963 / p. 1019
 • Ruthenisch-deutsches wörterbuch, Emilian Popowicz, 1904
 • Українсько-англійський словник / Укл. К. Андрусишин, Я. Крет — University of Toronto Press, 1955
Тематичні
[ред.]
 • Рудь С.В. Українсько-російсько-англійський тематичний словник «Весна», 2011

Німецькі

[ред.]
 • Великий німецько-український словник Мюллер В. К., Чумацький Шлях -792 с. ISBN 966-8272-14-5
 • Великий сучасний німецько-український українсько-німецький словник Донецьк, БАО, 2009 - 944 с. ISBN 978-966-481-287-7
 • Німецько-український фразеологічний словник: у 2 т. / [уклад. В. І. Гаврись, О. П. Пророченко]. - К. : Рад. школа, 1981. - Т. 1. - 1981. - 416 с. || Т. 2. -1981. - 382 с.
 • Рудницький Ярослав, Кузеля Зенон / Українсько-німецький словник / Лейпциг, 1943, с. 1494

Рим

[ред.]
 • Бурячок А. А., Гурин І. І. Словник українських рим. — К.; Наук, думка, 1979. — 338с.
 • Різниченко, О. Одноримки [Текст] : словник омонімів та схожословів / О. Різниченко. - О. : Друк, 2002. - 407 с.
 • Словник рим української мови. С. Караванський «БАК», 2005. — 1048 с.

---

 • Зайко, М. Український лексикон. Естетичні, мистецькі, лінгвістичні таблиці співзвучних слів / М. Зайко. - Т. : Терно-граф, 2013. - 444 с.

Синонімічні

[ред.]
 • Багмут А. Словник синонімів української мови. - Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1982.
 • Башнякова Н. П.. Вишневська Г. П., Пилинський Г. М., Родніна Л. О. та ін. Російсько-український словник синонімів / За ред. М.Пилинського. — К., 1995. — 265 с.
 • Ващенко В. С. Синонімічний словник-мінімум української мови. — Дніпропетровськ. 1972. −91с.
 • Деркач П. Короткий словник синонімів української мови. -К.: Рад. шк., 1960. — 209 с.
 • Деркач М. П. Короткий словник синонімів української мови. — Львів-Краків-Париж: Просвіта, 1993. — 209 с. ISBN 5-7707-0598-5
 • Зубков М. Г. Практичний словник синонімів української мови Харків: Весна, 2008. — 720 с. ISBN 978-966-8896-57-6 [понад 10 000 синонімічних рядів]
 • Нечитайло О. І. Синоніми в лексикографії. — К.: Наук, думка, 1987.—130с.
 • Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. — К.: Кобза, 1993. — 472 с.
 • Коломієць М. П., Регушевський Є. С. Словник фразеологічних синонімів / За ред. В. О. Винника. — К.: Рад. шк., 1988. — 200 с.
 • Полюга Л.М. Словник синонімів української мови (3-е видання) — К.: Довіра, 2007. — 477 с. ISBN 978-966-507-207-2
 • Полюга Л.М. Словник українських синонімів і антонімів — К.: Довіра, 2007. — 576 с.
 • Словник синонімів української мови: В 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. — К.: Наук. думка, 1999—2000.
 • Словник синонімів української мови: понад 2500 синонімічних гнізд / О.С. Вусик. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000—2013. — 576с. — ISBN 978-966-10-2353-5

Антонімічні

[ред.]
 • Деркач П. М. Короткий словник антонімів української мови.— 2-е вид., вииравл., доповн. — Нью-Йорк: НДТУТ, 1975.- 212 с.
 • Полюга Л. М. Словник антонімів / За ред. Л. С. Паламарчука. — К.: Рад. шк., 1987. — 173 с. || Полюга Л. М. Словник антонімів української мови / За ред. Л. С. Паламарчука. 2-ге вид., доп. і випр. — К.: Довіра, 1999. — 275 с.
 • Словник антонімів української мови / За ред. Л. С. Паламарчука. — Вид. 2, доп. і випр. — К.: Довіра, 2001. — 275 с.
 • Калашник В. С., Колоїз Ж. В. Словник фразеологічних антонімів української мови. — К.: Довіра, 2001. — 284 с.

Стилістичні

[ред.]
 • Огієнко І. Український стилістичний словник: Підручна кн. для вивч. укр. літ. мови.– 2-е вид.– Вінніпег: Т-во “Волинь”, 1978.– 497 с.

Тлумачні

[ред.]
 • Тлумачний словник сучасної української мови : Загальновживана лексика : Близько 60 000 слів / [уклад. Л. Г. Боярова, Г. А. Губарева, О. О. Дудка та ін.] ; за заг. ред. проф. В. С. Калашника. – Х. : ФОП Співак Т. К., 2009. – 960 с.
 • Тлумачний словник сучасної української мови : Фахова лексика : Близько 20 000 слів / [уклад. Л. Г. Боярова, Г. А. Губарева, О. О. Дудка та ін.] ; за заг. ред. проф. В. С. Калашника. – Х. : ФОП Співак Т. К., 2009. – 464 с.
 • Тлумачний словник української мови : Понад 12 500 статей (близько 40 000 слів) / за ред. д-ра філолог. наук, проф. В.С.Калашника. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків : Прапор, 2005. – 992 с.
 • Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. — 1440 с.
 • Великий тлумачний словник української мови. Т. В. Ковальова — Харків, «Фоліо», 2005 — 767 с. ISBN 966-03-2692-0
 • Великий тлумачний словник української мови Щукіна І.А., Загнітко А.П. Донецьк, «Бао», 2008 — 704 с. ISBN 978-966-338-904-2 [100 000 слів]
 • Зрозумій мене [Текст] : тлумачний словник української мови: Близько 7,5 тис. слів / Худож. О. О. Міхнущев. — К. : Довіра, 2003. — 295 с. : іл. — 5000пр. экз. — ISBN 966—507-144-0
 • Івченко А. О. Тлумачний словник української мови. — Харків: Фоліо, 2007.— 580 с. ISBN 978-966-03-3840-1
 • Короткий тлумачний словник української мови: Близько 6750 слів / Під ред. Д. Г. Гринчишина. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К.: Рад. шк., 1988. — 320 с. ISBN 5-330-00358-X
 • Новий тлумачний словник української мови: В 4-х томах/ Укл. В. В. Яременко, О. Сліпушко. — В 3-х т. — К.: Аконіт, 2004.
 • Новий тлумачний словник української мови в трьох томах, 42 тисячі слів, ІІ видання, укладачі В. Яременко, О. Сліпушко, ціна 3-х томів, Київ 2005, с. 926
 • Новий тлумачний словник української мови 42 000 слів. Укладачі В.Яременко, О. Сліпушко. Видання друге, виправлене. 2008 рік. ISBN 966-7173-02-Х
 • Новий український тлумачний словник: близько 20 000 слів і словосполучень / [уклад.: Н. Д. Кусайкіна, Ю. С. Цибульник]; за заг. ред. В. В. Дубічинського. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2010. — 608 с.
 • Сучасний тлумачний словник української мови. 65 000 слів. За заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського, Xарків 2006 ISBN 966-8182-64-2
 • Тлумачний словник з агрогрунтознавства / За ред. М. І. Лактіонова, Т. М. Лактіонової. — Харків, 1998. — 75 с.
 • Тлумачний словник із сільськогосподарської екології / Л. Л. Товажнянський, В. В. Казаков, Г. І. Гринь, А. А. Лісняк та інші. — Харків: НТУ "ХПІ". — 2009. — 220 с.
 • Тлумачний словник сучасної української мови [Текст] : бл. 50 000 сл. / Укл. І. М. Забіяка. — К. : Арій, 2007. — 510 с. — ISBN 966-8959-39-6
 • Тлумачний термінологічний словник з органічної та фізико-органічної хімії // укладачі Й.Опейда, О.Швайка. — К.: Наукова думка. — 1997. 532 с.
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з охорони праці, технічного нагляду, безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки. Основні терміни: близько 2700 термінів / Уклад.: М. Д. Гінгзбург, Н. Ї. Азімова, О. О. Болокан та ін. За заг. ред. В. В. Розгонюка. — Харків, 1998.
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з енергетики. Основні терміни: понад 3500 термінів / Уклад.: М. Д. Гінзбург, Н. І. Азімова, М. В. Чернець та ін. За заг. ред. А. А. Рудніка. — Харків, 1999.
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з надійності газотранспортного обладнання та систем. Основні терміни: понад 2500 термінів / Уклад.: М. Д. Пнзбург, Н. І. Азімова, М. В. Чернець та ін. За заг. ред. А. А. Рудніка. — Харків, 1999.
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з інтелектуальної власності. Основні терміни: понад 2000 термінів / Уклад.: М. Д. Гінзбург, Л. М. Дунаєвський, І. О. Требульова та ін. За заг. ред. А. А. Рудніка. — Харків, 1999.
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з екології. Основні терміни: близько 3500 термінів / Уклад.: М. Д. Гінзбург, Л. М. Дунаєвський, І. О. Требульова та ін. За заг. ред. А. А. Рудніка. — Харків, 2000.
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник із протикорозійного захисту газопроводів. Основні терміни: близько 2800 термінів / Уклад.: М. Д. Гінзбург, М. В. Чернець, І. О. Требульова та ін. За заг. ред. А. А. Рудніка. — Харків, 2000.
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з економіки та фінансів. Основні терміни: близько 3000 термінів / Уклад.: М. Д. Гінзбург, Н. Г. Бізюк, О. І. Сичова та ін. За заг. ред. А. А. Рудніка. -Харків, 2001.
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з електро-, радіозв'язку та систем телекомунікацій. Основні терміни: близько 3400 термінів / Уклад.: М. Д. Гінзбург, М. В. Чернець, І. О. Требульова та ін. За заг. ред. А. А. Рудніка. — Харків, 2001
 • Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з витратометрії. Основні терміни: близько 2000 термінів / Уклад.: М. Д. Гінзбург, І. А. Гордієнко, Н. І. Азимова та ін. За заг. ред. А. А. Рудніка. — Харків, 2001.
 • Тлумачний словник української мови: 12500 статей (близько 40000 сл.) /За ред. B.C. Калашника. - Харків: Прапор, 2002.- 992 с
 • Тлумачний словник-довідник з автоматизації, телемеханізації та використання обчислювальної техніки для працівників газової промисловості. Основні терміни: близько 4000 термінів / Уклад.: В. В. Дубровський, М. Д. Гінзбург, В. О. Добридень та ін. За заг. ред. М. Д. Гінзбурга, 3. П. Осінчука, Б. І. Педька. — Харків, 1997.
 • Тлумачний словник української мови [Текст] : 14 000 сл. / Укл. Ковальова Т. В., Коврига Л. П. — Харків: Синтекс, 2005. — 672 с.
 • Українсько-російський економічний тлумачний словник [Текст] : бл. 3000 термінів і понять / Упоряд. В.М. Копоруліна. - Х. : Факт, 2005. - 398 с
 • Український тлумачний словник театральної лексики
 • Шевченко В. Е. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп'ютерної термінології. -К.: Либідь, 2006. — 320с. [понад 5 000 слів]
 • Яременко В., Сліпушко О. Новий тлумачний словник сучасної української мови /В 4 т. За ред. В. Бусла. — К.: Аконіт, 1998.

Топонімічні

[ред.]

---

 • Горпинич, В. О. Словник відтопонімних прикметників і назв жителів України / В. О. Горпинич ; Дніпропетровський нац. ун-т. - Д. : ДНУ, 2000. - 369 с.

Труднощів мови

[ред.]
 • Макаров В.И., Матвеева Н.П. Словарь лексических трудностей художественной литературы. - К.: Радян. шк., 1989. - 367 с.
 • Словник труднощів української мови: У 2-х томах . – К.: Наук. думка, 1977. – 1980.
 • Словник труднощів української мови / Гринчишин Д. Г., Капелюшний А. О., Пазяк О. М. та ін.: За ред. С. Я. Єрмоленко. — К.: Рад. шк., 1989 — 336 с.

Фахові та галузеві. Термінологічні. Наукової мови

[ред.]

Будуть подані окремою статтею. Серед видань можна відзначити українсько-російський словник науково-технічної термінології вид-ва «Перун»

 • АКАД.Російсько-український словник: 160 000 слів / Уклад.: І. О. Анніна, Г. Н. Горюшина, І. С. Гнатюк та ін.; За ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Жайворонка. — К.: Абрис, 2003. — 1404 с.
 • Войналович О. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять) / О. Войналович, В. Моргунюк. - К. : Вирій, Сталкер, 1997. — 256 с.
 • Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки / Й. Ф. Андерш, С. А. Воробйова, М. В. Кравченко та ін. — К.: Наук. думка, 1994. — 600 с.
 • Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В. В. Гейченко, В. М. Завірюхіна, О. О. Зеленюк та ін. — К.: Наук. думка, 1998. — 892 с.
 • Російсько-український словник наукової термінології: Біологія, хімія, медицина / С. П. Вассер, І. О. Дудка, В. І. Єрмоленко та ін. — К.: Наук. думка,1996. — 660 с.
 • Великий російсько-український політехнічний словник: Близько 160 000 слів та словосполучень / За ред. О. С. Благовєщенського. — К.: Чумацький Шлях, 2002. — 749 с.
 • Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять). — К.: Вирій, Сталкер, 1997. — 256 с.

Фразеологічні

[ред.]
 • Батюк Н. О. Фразеологічний словник: На допомогу вчителеві. — К.: Рад. шк., 1996. — 235 с.
 • Береза Т. Практичний англо-український словник фразеологічних синонімів / Авт.-уклад.: Береза Т. А., Коцюк, Л. М., Кулинський О. С. - Львів: БаК, 2011. - 400 с. 978-966-2227-06-2
 • Великий сучасний російсько-український українсько-російський словник фразеологізмів та сталих виразів І.Г.Данилюк Донецьк, БАО 640 с. — ISBN 978-966-481-286-0
 • Калашник В. С., Колоїз Ж. В. Словник фразеологічних антонімів української мови. — К.: Довіра, 2001. — 284 с.
 • Удовиченко Г. М. Фразеологічний словник української мови: В 2 т. — К.: Вища шк., 1984.
 • Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В. М. Білоноженко та ін. — К.: Наукова думка, 2003. — 1104 с. — (Словники України).
 • Забіяка В.А. Фразеологічний словник «АСК», 2005 — 112 с.
 • Коломієць М. П., Регушевський Є. С. Словник фразеологічних синонімів / За ред. В. О. Винника. — К.: Рад. шк., 1988. — 198с.
 • Олійник І. С., Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник. — К.: Рад. шк., 1991. — 400с.
 • Русско-украинско-венгерский фразеологический словарь Василий Иванович Лавер, Имре Васильевич Зикань, М. М. Пещак Рад. школа, 1985 — 371 стор.
 • Сучасний фразеологічний словник української мови Харків, Торсінг Плюс, 2009 — 640 с. ISBN 978-966-404-916-7
 • Ужченко В. Д. Матеріали до фразеологічного словника східнослобожанських і степових говірок Донбасу. — Луганськ, 1993. — 112 с.
 • Фразеологічний словник української мови / Укл. В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін. — К.: Наук, думка, 1999.-Т. І.-528с.; ТЛІ.-984с.
 • Фразеологічний словник української мови: В 2-х кн. / За ред. Л. С. Паламарчука. -К.: Наук, думка. 1993. — Кн. 1. — 528 с.; Кн. 2. — 980с.
 • Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: Словник-довідник / Уклали О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. — Київ: Довіра, 2003. — 735 с.
 • Шанский Н.М. и др. Опыт этимологического словаря русской фразеологии /Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. - М.: Рус. язык, 1987. - 240 с.
 • Шевченко, В. Є. Народні джерела Полтавського краю : найуживаніші прислів'я, приказки, приповідки, народні прикмети-передвісники, вислови, записані в 1980-2007 роках : довідник / В. Є. Шевченко. - Х. : Майдан, 2008. - 91 с.
 • Російсько-український словник сталих виразів
 • Німецько-український фразеологічний словник: у 2 т. / [уклад. В. І. Гаврись, О. П. Пророченко]. - К. : Рад. школа, 1981. - Т. 1. - 1981. - 416 с. || Т. 2. -1981. - 382 с.
 • Чіжмарова, М.: Українсько-словацький фразеологічний словник. - Пряшів: Філософський факультет ПУ 2002. - 187 с.
 • Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф. Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів. К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. Видання 2-ге, доповнене і перероблене. – 174 с.
 • Українсько-французький і французько-український фразеологічний словник [Текст] : Близько 12 000 фразеологічних одиниць / сост. М. А. Венгренівська, Г. Ф. Венгренівська, Т. Б. Оратовський. - К. : Генеза, 2000. - 275 с.

Частотні та найуживанішої лексики

[ред.]
 • Бук, С. 3000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю української мови [Текст] : словник / С. Бук ; наук. ред. : Ф. С. Бацевич. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2006. - 180 с.
 • Непийвода Н. Практичний російсько-український словник. Найуживаніші слова і вислови. — К., 2000
 • Обернений частотний словник сучасної художньої прози. — К.: Спалах, 1998. — 960 с.
 • Сучасний словник-мінімум іншомовних слів К., Довіра, 2008 [Словники України] ISBN 978-966-507-222-5
 • Тлумачний словник-мінімум української мови К., Довіра, 2006 ISBN 966-507-160-2 [Словники України] [близько 9 000 слів]
 • Частотний словник сучасної української художньої прози: В 2-х т. / Редкол. Н. П. Дарчук, В. І. Критська, В. С. Перебийніс (голова) та ін. — К.: Наук, думка, 1981. Т. І. — 864с., ТЛІ. — 886 с.

Чужослів

[ред.]
 • Коломієць М. П., Молодова Л. П. Словник іншомовних слів. — К.: Освіта, 1998. — 190 с.
 • Новий словник іншомовних слів К., Арій, 672 с. — ISBN 978-966-498-027-9
 • Орел А. Словник чужомовних слів
 • Російсько-український словник іншомовних слів / Уклад. Т. П. Мартиняк; За ред. проф. А. П. Ярещенка. — Харків: Прапор, 1999. — 392 с. (Серія «Від А до Я»).
 • Словник іншомовних слів. — К.: Вид-во АН УРСР, 1974. — 775 с.
 • АКАД.Словник іншомовних слів / За ред. акад. О. С. Мельничука. — К.: Гол. ред. УРЕ, 1977. — 775 с.
 • Словник іншомовних слів / Уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. — К.: Наук. думка, 2000. — 680 с.
 • Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень / Уклад.: Л. О. Пустовіт, О. І. Скопненко, Г. М. Сюта та ін. — К.: Довіра, 2000. — 1018 с. — (Б-ка держ. службовця. Держ. мова і діловодство). ISBN 966-507-049-5
 • Сучасний словник іншомовних слів для середньої та вищої школи Данилюк І.Г. Донецьк, БАО — 576 с. ISBN 978-966-338-863-2 [20 000 слів]
 • Сучасний словник іншомовних слів Нечволод Л.І. Харків, Торсінг Плюс, 2007 — 768 с. ISBN 966-404-277-3
 • Штепа П. Словник чужослів: Знадібки.–Торонто, 1967. – 165 с.
 • Штепа П. Словник чужослів. Знадібки./ Видали Іван Гладун і сини. – Торонто, 1977
 • Словник іншомовних слів на pcdigest.net
 • “Словарик чужих та не дуже зрозумілих слів” В. Домани(і)цького (1906)
 • Кишеневий словник чужомовних слів із поясненням їхнього значення / уложили Р. Борис і С. Корбут. – Львів, 1937. – 287 с.
 • Бойків І., Ізюмов.О., Калнишевський Г., Трохименко М. Словник чужомовних слів. За ред. О. Бадана-Яворенка. – К., Х.: УРЕ, 1932. – 532 с.
 • Бойків І., Ізюмов О., Калишевський І., Трохименко М. Словник чужомовних слів. Репринт з 2-го перероб. вид., 1955. К.: Музей Івана Гончара, «Родовід”, 1996. 532 с. ч. 1 ч. 2
 • Скалозуб О. Словник чужомовних слів, виразів і приповідок, що вживаються в українській мові. – Коломия, 1933. – 480 с.
 • Скопненко О. І., Цимбалюк Т. В. Сучасний словник іншомовних слів. – К. : Довіра, 2006. – 789 с.
 • “Словника чужих слів” З. Кузелі (Коломия-Вінніпег, 1918)
 • “Словник чужомовних слів” О. Запорожця (Мюнхен, 1953)
 • Сліпушко О.М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. – К., 1999.
 • Сліпушко О. М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. – К.: Криниця, 2000. – 511 с.
 • Словник чужих слів, що вживаються в українській мові [упоряд. Пиптенко З.] (Видавництво "Поступ"; 1930).

Інші

[ред.]
 • Алексєнко Л.А., Козленко І.В. Граматичний словник українських дієслів. У 2-х томах. Т.1. (А-О). – К.: Київський ун – т, 1998. – 443 с.
 • Годована М.П. Словник-довідник назв осіб за видом діяльності К., Накова думка, 2009 — 172 с.
 • Пономарів О. Д. Фонеми Г та Г. Словник і коментар. — К.: Видавничий центр "Просвіта, 1997. −40 с.
 • Попова І.С., Корольова В.В. Словник оцінних найменувань осіб української мови. Близько 3 000 слів. – Дніпропетровськ: Пороги, 2009. – 175 с.
 • Словник афіксальних морфем української мови. / Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, В.С. Карпіловський, Т.І. Недозим. – К.: 1998. – 434 с.
 • Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови), Зяблюк та ін. — К.: «Українська енциклопедія», 2000. — 752 с.: іл.
 • Шевчук С. Разом, окремо, через дефіс: Словник-довідник. — К.: Видавництво А. С. К., 2003. — 416 с.
 • Словничок лексикографічно не зареєстрованих українських слів гібридної структури / Уклад. Г.В.Скляніченко та В.К.Чернецький. – Кіровоград
 • Загнітко А.П., Данилюк І.Г., Ситар Г.В., Щукіна І.А. Словник українських прийменників. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 416 с

Словникові серії

[ред.]
 • Словники України

Сторонні словники

[ред.]

Англійські

[ред.]

Норвезькі

[ред.]
 • Буркут, К. С. Норвезько-український словник / К. С. Буркут. - К. : Академперіодика, 2014. - 260 с.

Португальські

[ред.]

Російські

[ред.]

Татарські

[ред.]

Японські

[ред.]

Перекладні словники

[ред.]

Див. також

[ред.]