Користувач:A1/німецький гуманітарний словник

Матеріал з Вікісловника
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Aberglaube забобон, марновірство aberglaubig забобонний, марновірний Affekt афект Affektion афектація, збудження affizieren афікувати, збуджувати]] Akt акт All загал, тотальність Allgemeine загальне Allgemeinheit загальність Alltag повсякденність alltaglich повсякденний Alltaglichkeit повсякденність Altertum давнина, старовина, стародавність aneignen засвоювати, захоплювати, привласнювати Aneignung засвоєння, захоплення, привласнення Andere Інший Andersheit інакшість, іншість Anderssein інобуття Anderswerden становлення іншим Anlage будова, додаток, задум, нахил ahnlich схожий Anlichkeit схожість anschauen розглядати, споглядати Anschaulichkeit наочність Anschаuung погляд, споглядання Ansichseiende в-собі-суще, суще-само-по-собі, суще-в-собі Anspruch домогання [[Antithesе антитеза anwenden застосовувати Anwendung застосування, застосунок Ansatz підхід, схильність Antizipation антиципація Argument арґументarm бідний Asthetik естетика Auffassung погляд, розуміння, схоплення Aufhebung зняття Ausbildung витворення, навчання аuslegen тлумачити Auslegung тлумачення аusserordentlich надзвичайний, позапорядковий bedeuten означати Bedeutung значення bedingen зумовлювати bedingt зумовлений Bedingung умова Begrenzung обмеження begreifen розуміти, схоплювати Begriff поняття begrifflich поняттєвий begrifflos безпоняттєвий begrunden обґрунтовувати Begrundung обґрунтування Behaviorismus бігевіоризм beobachten спостерігати Beobachter спостерігач uninteressierter Beobachter незацікавлений спостерігач Beobachtung спостереження Bereich царина beschreiben описувати beschreibend описовий Beschreibung опис besinnen осмислювати Besinnung осмислення Besonderе окреме, особливе Besonderheit особливість Besonnenheit поміркованість, розважливість besprechen обговорювати Besprechung обговорення bestimmen визначати Bestimmung визначення, означення betrachten розглядати, споглядати Betrachtung розгляд, споглядання Betriebswirtschaftslehre наука про економіку та організацію виробництва beurteilen оцінювати, судити


Beurteilung атестація, оцінка, судження Bewandtnis значливість, значущість, суть bewegen рухати Bewegtsein рухомість Bewegung рух beweisen доводити Beweis доказ Bewusstsein свідомість, усвідомлення auffasendes Bewusstsein]] осягальна свідомість, схоплювальна свідомість wirkungsgeschichtliches Bewusstsein]] історично-чинна свідомість Bewusstseinsspannung напруженість свідомості Beziehung відношення, зв’язок, стосунок Bezugsschema схема інтерпретації Bildung освіта, утворення Brauch заведення brauchen потребувати darstellen репрезентувати, представляти Darstellung репрезентація Dasein існування, тут-буття denken думати Denken мислення rasonirendes Denken]] резонерське мислення Denktragheit інерція думки, лінощі розуму deuten тлумачити Deutung тлумачення dicht густий, щільний dichten вигадувати, писати, вірші, ущільнювати Dichter поет Dichtung вірші, поезія, поетичний твір, тужавіння, ущільнення Ding an sich річ сама по собі Diskurs дискурс Diskursethik дискурсивна етика, етика дискурсу Diskussion дискусія diskutieren дискутувати Disposition диспозиція, настанова, розташування Dispositionsbegriffe диспозиційні поняття Distanz дистанція, відстань Du-Einstellung ти-настанова durchfuhrbar здійсненнийdurchfuhren здійснювати, провадити, проводити Durchfuhrbarkeit здійснюваність Durchschnittsverhalten пересічна поведінка еigene своє Eigenheit своїсть Eigennutz власна користь einbilden виображати Einbildung виображення Einbildungskraft сила виображати Einbindung вплетенність, вплетення Einfuhlung вчування Einsicht вбачання, інтуїція, осягання, осягнення, розуміння Einstellung настанова naturliche Einstellung]] природна настанова phanomenologische Einstellung]] феноменологічна настанова transzendentale Einstellung]] трансцендентальна настанова Element елемент, стихія endlich скінченний Endlichkeit скінченність Entfernung відстань, дистанція Entfremdung відчуження entscheiden вирішувати Entscheidung рішення Entscheidungsinstanz вирішувальна інстанція entwerfen накреслювати Entwurf начерк erfahren досвідчувати, переживати Erfahrung досвід Erfahrungswelt світ досвіду erfassen розуміти, схоплювати Erfassung облік, перепис, розуміння, схоплення erkennen впізнавати, пізнавати Erkenntnis знання, пізнання Erkenntnisart спосіб пізнання Erkenntnisinteresse пізнавальний інтерес Erkenntnistheorie теорія пізнання erleben переживати Erlebnis переживання erschauen вбачати, угледіти Erschauung вбачання erscheinen з’являтися, поставати, являти себеErscheinung явище Erscheinungswelt світ явищ Erwerb здобуток, прибуток, ремесло erwerben діставати, заробляти, здобувати, набувати, одержувати Erwerbswirtschaft продукувальне господарство erziehen виховувати Erzieher вихователь Erziehung виховання Ethik етика evident очевидний Evidenz очевидність existieren існувати Existenz екзистенція, існування falsch облудний, хибний fassen схоплювати Flachenstaat рівнинна держава frei вільний, свободний Freiheit свобода Freisein вивільненість Frieden мир friedlich миролюбний, мирний, спокійний Folge наслідок Folgemenschen наступні люди, нащадки folgen випливати Folgewelt наступний світ, після-світ, світ майбйтнього Fremde Чужий Fremderfahrung досвід чужого Fremdheit чужість Fremdort місце чужого Fremdwerden перетворювання на чуже, чужіння Fursichsein буття-для себе ganz цілком, цілий Ganze ціле, цілість Gattung вид, порода, рід, типGattungsbegriff родове поняття Gebilde будова, витвір, зображення, структура Gebrauch вживання, вжиток gebrauchen вживати Gebrauchswissen вжиткове знання Gedachte помислене Gedanke думка Gedankenwesen мислимий предмет Gedicht вірш Gefuhl почуття Gegebenheit даність Gegensatz протилежність Gegenstand предмет gegenstandlich предметний Gegenstandlichkeit предметність Gehalt вміст, зміст, платня Geist дух Geistesgeschichte історія духовної культури Geisteswissenschaft гуманітарна наука, наука духу, наука про дух geistig духовний, розумовий geistlich духовний, релігійний Geisteswissenschaft гуманітарна наука, наука духу, наука про дух gelten бути дійсним, бути чинним, мати ціну Geltung значення, значливість, значущість Gemeinde громада Gemeinschaft спільнота herrschaftsfreie Gemeinschaft]] вільна від панування спільнота gemeinvertragliches Verhalten]] конвенційна поведінка Gemeinwelt спільносвіт Gemut вдача, душевна снага, звичай, характер Genosse товариш, член громади, член колективу Gerechtigkeit справедливість Geschichte історія geschichtlich історичний[[Geschichtsphilosophie філософія історії [[Gesellschaft суспільство, товариство offene Gesellschaft]] відкрите суспільство [[gesellschaftlich громадській, світський, суспільний, [[Gesellschaftslehere суспільствознавство [[Gesetz закон [[Gesetzeswissen знаннєзакон [[Gesprach бесіда, розмова [[Gesprachspartner співрозмовник [[Gestalt ґештальт, кшталт, образ, форма [[gestalten кшталтувати, оформляти, фомувати [[Gestaltung кшталтування, оформлення, формування [[Gewissheit достовірність, вірогідність, достеменність, певність [[Gewissen сумління [[Gewohnheitswissen узвичаєне знання [[Glaube віра [[glauben вважати, вірити [[Glaubensvorstellung уявлення віри [[gleich однаковий, рівний, тотожний [[Gleichbehandlung однакове ставлення]] ,принцип рівності [[Gleichheit однаковість, рівність, тотожність [[Gleichgeborensein рівність від народження, рівнонародженість [[Gleichgeschaffensein рівність від творення, рівностоворенність [[gleichsetzen ототожнювати [[Gleichsetzung ототожнення [[Grenze границя [[Grenzverkehr перетинання меж [[Grenzwert гранична цінність [[Grund ґрунт, основа, підґрунтя, підстава, причина [[Grundgedanke засада, основна думка, принцип [[Grundsatz засада [[gultig дійсний, законний, чинний [[Gultigkeit дієвість, законність, чинність [[gut добрий [[Gut благо, добро [[Guter блага, товари [[handeln діяти [[Handeln діяльність, діянняHandelnde дієвець Handlung дія Handlungsentwurf начерк дії Handlungsweise спосіб дії Hausgemeinschaft родинна спільнота Heide поганин Heidentum поганство heidnish поганський Heimkehrer вернулець, поверненець Heimwelt світ домівки Herr пан Herrschaft панування Hochmittelalter високе Середньовіччя Horizont горизонт Ich-Verstandnis розуміння себе, саморозуміння Identifikation ідентифікація identifizieren ідентифікувати Identifizierung ідентифікування Identitat ідентичність identisch ідентичний Ihr-Einstellung ви-настанова Inanspruchnahme зважання, урахування Ingeniositat вигадливість Individuum індивід Inhalt зміст, вміст inhaltlich змістовий, змістовний innerlich внутрішній Innerlichkeit внутрішність Interpretation інтерпретація interpretieren інтерпертувати Intuition інтуїція Kaisertum імператорська влада, імператорська гідність Kapitalismus капіталізм fruhindustrielles Kapitalismus]] ранньопромисловий капіталізм Spatkapitalismus пізній капіталізм Kaufmanngeist дух збагачення Kausalitat каузальність, причиновість[[klug кмітливий, розважливий, розумний [[Klugheit кмітливість, розважливість, розумний [[Konvention конвенція [[Kraft міць, сила, [[kraftig міцний, потужний [[Kunst мистецтво [[Kunstelei манірність, удавання, штучність [[Kunstler(-in) артист(-ка), мистець, митець, художник]] (художниця) kunstlerisch артистичний, мистецький, художній [[kunstlich підроблений, штучний [[leben жити [[Leben життя bewusstes Leben]] свідоме життя sittliche Leben]] звичаєве життя vernunftgema.es Leben]] розумне життя [[lebendig жвавий, живий [[Lebensfuhrung ведення життя [[Lebensgang перебіг життя [[Lebensgemeinschaft життєва спільнота [[Lebensplan життєвий план [[Lebensvollzug життєздійснення [[Lebenswelt життєсвіт [[Leib тіло, живе тіло, тулуб [[leiblich тілесний [[Leiblichkeit тілесність [[leisten виконувати, вчиняти, діяти, досягати, робити [[Leistung акт, дія, досягнення, звершення, результат [[Leistungsfahigkeit дієздатність]] [[Leitbild взірець [[Letztbegrundung граничне обґрунтування [[Licht світло [[Lichtwesen світоч [[Liebe кохання [[lieben кохати, любити Liebhaber (-in) коханець]] (коханка) [[lieblich привабливий, чарівний [[Liebling улюбленець [[literarisch літературний [[Literatur літератураschone Literatur]] художня література [[Literatursoziologie соціологія літератури [[Luft повітря [[machen робити [[Macht влада, сила [[Machthaber можновладець [[Mannigfaltige розмаїте, різноманітне [[Mannigfaltigkeit розмаїття [[Menge множина [[meinen вважати, гадати, мати на увазі [[Meinung гадка, міркування [[Mensch людина [[Menschheit людство [[menschheitlich загальнолюдський [[menschlich людський, людяний [[Menschlichkeit людяність, гуманість [[Menschenrechte права людини [[Menschenwurde людська гідність [[merken помічати [[Merkzeichen позначка [[Merkwelt світ помічання [[Metapher метафора [[Mitmenschen ближні, людська спільнота, навколишні люди, спів-люди [[Mitmenschlichkeit людська спільність, людськість [[Mitsein спільнобуття [[Mittelalter Середньовіччя [[Mitwelt навколишній світ, поруч-світ, світ довкілля, спільносвіт [[Moral мораль [[Moralitat моральність [[Muster зразок [[Nachtwachterstaat держава]] –]] нічний сторож [[Natur природа [[Naturanlage природний нахил [[Naturgeschichte історія природи [[Naturgesetz закон природи [[naturlich природний [[Naturwissenschaft природнича наука [[Nebenmenschen навколишні люди, поруч-люди [[Neigung схильність [[Necessitation унеобхіднення [[Niederschlag осад, залишок[[Noema ноема [[notwendig необхідний [[Notwendigkeit необхідність [[Noesis ноеза [[nutzen бути корисним, користуватися [[Nutzen користь, зиск wechelseitiges Nutzen]] обопільна користь [[Objekt об’єкт [[objektiv об’єктивний [[Objektivation об’єктивація [[objektivieren об’єктивувати [[Objektivismus об’єктивізм [[Objektivitat об’єктивність [[obligatorisch обов’язковий [[Obrigkeit вища влада, керівництво [[Obskurant обскурант [[Obskurantismus обскурантизм [[Ochlokratie охлократія [[Odipuskomplex Едипів комплекс [[offen відкритий [[Offenbarung об’явлення, одкровення [[Offenheit відкритість [[offentlich громадський, публічний [[Offentlichkeit громадськість, публічність [[ontisch онтичний [[Ontologie онтологія [[ontologisch онтологічний [[Opfer жертва [[ordnen впорядковувати [[Ordnung лад, порядок, устрій [[Ort місце [[Ortlichkeit умісцевленість [[orthodox ортодоксальний, православний [[Orthodoxie ортодоксія [[Ostern Великдень [[Pflicht обов’язок [[Plural граматична множина [[Prasenz присутність [[Prasenzfeld поле присутності [[Principium принцип [[rational раціональний, розумний Rationalitat раціональністьRaum простір raumlich просторовий Raumlichkeit просторовість Rahmenordnung рамковий порядок Rechtsgewissen правосвідомість Realitat реальність Recht право angeborenes Recht]] вроджене право Rechtfertigung виправдання Rechtsanwalt адвокат Rechtsfrieden правовий мир Rechtsgemeinschaft правова спільнота Rechtsgenosse правовий партнер Rechtsgesetz закон права Rechtslehre вчення про право, теорія права reine Rechtslehre]] чисте вчення про право, чиста теорія права Rechtswissenschaft правничі науки, правознавство, юриспруденція Rede мовлення, промова reden говорити, промовляти Reflexion рефлексія Reich держава, імперія, рейх reich багатий Reiche багач]] (багачка) reichen вистачати, досягати, сягати Reichtum багатство Reichweite досяжність Relation відношення Rolle роль Rollendistanz рольова дистанція Sachverhalt стан речей Sachzwang речовий примус Satz речення, твердження Satz des]] Widerspruchs]] закон суперечності Satz des]] zureichenden]] Grundes]] закон достатньої підстави Schauspiel видовище, драма, п’єса, спектакль Schauspieler(-in) актор(-ка) Schauspielmetapher театральна метафора Schein позірність Schema схема schliessen висновувати[[Schluss висновок [[Schlusselereignis вирішальна подія [[Schranke межа [[Schrecken жах, переляк [[Seele душа [[Seiende суще [[Sein буття [[Seins-Tatsache факт буття [[Selbst самість [[Selbstbeschreibung самоопис [[Selbsbewusstsein самосвідомість [[Selbstbild самообраз [[Selbstdeutung самотлумачення [[Selbsteinholung самоосягання, самоосягнення [[Selbsterhaltungsrecht право на самозбереження [[Selbstgestaltung самооформлення [[Selbstheit самість [[Selbstinterpretation самоінтерпретація [[Selbstkontinuierung самотривання, тривання самості [[Selbstsein самобуття [[Selbstverhaltnis самостосунок [[Selbstverstandigung порозуміння з собою, саморозуміння [[Selbstverstehen саморозуміння [[Selbstwiderspruch самосуперечність [[Sensibilitat сеснсетивність, чутливість [[Sinn сенс, смисл, чуття [[Sinngehalt сенсовий вміст [[sinnhaft сенсовий, смисловий [[sinnlich чуттєвий [[Sinnlichkeit чуттєвість [[Sinnsetzung смислопокладання [[sinnvoll осмислений [[Sitte звичай [[sittlich звичаєвий [[Sittlichkeit звичаєвість [[Sollen належність [[Sozialwissenschaft соціальна наука [[Soziologie соціологія verstehende Soziologie]] соціологія розуміння [[Sprachе моваsprachlich мовний Sprachphilosophie філософія мови Sprachspiel мовна гра sprechen говорити Staat держава, убрання, штат staatlich державний Staatsanwalt прокурор Staatsman державець Staatsverfassung державний лад]] (устрій), конституція Stellung становище Streit суперечка Subjekt суб’єкт austauschbares Subjekt]] довільний суб’єкт transzendentales Subjekt]] трансцендентальний суб’єкт subjektiv суб’єктивний Subjektivismus суб’єктивізм Subjektivitat суб’єктивність Synthesis синтеза Szientismus сцієнтизм Tathandlung вчинок-дія Tatigkeit діяльність Tatsache факт Tatsachenwissenschaft наука про факти tatsachlich фактичний Tatsachlichkeit фактичність Thesis теза Topographie топографія Topos топос Trieb потяг Triebstruktur структура потягу Tugend чеснота tugendhaft доброчинний, чеснотний Tun вчинок, дія Uberbietung звеличення Uberlegung міркування, розмисел Umwelt довкілля, світ ближнього довкілля, спів-світ Unbewusste несвідоме, неусвідомлене unendlich нескінченний Unendlichkeit нескінченністьUniversum універсум, всесвіт Unrecht безправ’я, несправедливість Unterschied відмінність Urform праформа Urmodell прамодель Ursache причина Ursache und]] Wirkung]] причина і наслідок Urscheidung першоподіл Ursprung походження, виток, джерело, початок Ursprungserhellung прояснення походження]] (витоку, джерел) Urteil судження urteilen судити Urteilskraft сила судити Urwesen праістота, прасутність Verallgemeinerung узагальнення Veranderung зміна verantworten відповідати verantwortlich відповідальний Verantwortung відповідальність Verbindlichkeit обов’язковість Verbindung об’єднання, зв’язок Verbindungsbeziehung відношення зв’язку Vergegenwartinung репрезентація, уприсутнення Vereinigung об’єднування, об’єднання, поєднування, поєднання Verfahren метод, провадження, процес, спосіб дії Verfassung конституція Verfremdung відчуження, удивлення, учуження Verfugungswissen застосовне знання Verfuhrung зведення Vergangenheit минуле Vergangenheitsverantwortung відповідальність за минуле Vergemeinschaftung успільнотнення vergegenstandigen упредметнювати vergegenstandigt упредметнений Vergegenstandigung упредметнення, упредметнювання Vergesellschaftung усуспільнення Verhаltеn поведінка Verhaltnis відношення, ставлення, стосунок verkennen не визнавати, недооцінювати, хибно розумітиVerkennung невизнання, недооцінка, хибне розуміння Verknupfung пов’язування, зв’язок Vermogen здатність, спроможність Vernunft розум instrumentale Vernunft]] інструментальний розум objektive Vernunft]] об’єктивний розум praktische Vernunft]] практичний розум reine Vernunft]] чистий розум vernunftig розумний Vernunftigkeit розумність Vernunftmetaphysik метафізика розуму Vernunftschluss висновок Verstand глузд, розум, розсуд, розсудок, тяма Verstandeswesen інтелеґібельний предмет Verstandigungsinteresse інтерес порозуміння Verstehen розуміння verstehen розуміти Verstellung ошуканство, спотворення Versuchung споскуса Versunkenkeit зануреність Verpflichtung зобов’язання Verunsicherung знепевнення Verwirklichung здійснення, реалізація Vielheit множинність Volker-Recht міжнародне право allgemeines Volker-Recht]] загальне міжнародне право Volkswirtschaftslehre політична економія, теорія народного господарства Voraussetzung передумова, припущення Vorgegebenheit передданість Vorgriff передосягнення, передсхоплення vorhanden наявний Vormenschen попередники, попередні люди vorschreiben приписувати Vorschrift припис vorstellen уявляти Vorstellung уявлення vertrauen довіряти vertraut близький, знайомий, інтимний, обізнаний Vertrautheit близькість, інтимність, знайомість, обізнаністьVorurteil передсуд, упередження Vorverstandnis передрозуміння Vorwelt попередній світ, світ минулого Vorzeichen передвістя, про-знак wahr істинний Wahrheit істина Wahrscheinlichkeit ймовірність Wechsel переміна Weise спосіб Weihnachten Різдво Welt світ Weltall всесвіт Weltanschauung світогляд Weltbeziehung ставлення до світу Weltbild картина світу weltlich світовий, світський Weltverstehen світорозуміння werden ставати, перетворюватися Werden становлення Werkmeister майстер Wert вартість, ціна Wertung оцінювання Wertrationalitat ціннісна раціональність Wesen істота, сутність Widerspruch суперечність Widerstreit спротив, суперечка wiederherstellen відтворювати wiederherstellbar відтворний Willensakt акт волі Wirken дія, впливова дія Wirklichkeit дійсність Wirklichkeitsbeziehung реальні зв’язки Wirkung дія, вплив, впливова дія, наслідок Wirkwelt світ діяння Wirkzone зона впливу Wirtschaft економіка, господарство Wirtschaften господарювання Wissen знання selbstbezugliches Wissen]] самореферентне знання Wissenschaft наука Wissenschaftslehre науковчення Wissenschaftler науковець Wissenssoziologie соціологія знанняWissensvorrat запас знання individueller Wissensvorrat]] індивідуальний запас знання sozialer Wissensvorrat]] соціальний запас знання Wohlfahrtsstaat держава загального добробуту Wurde гідність Zeichen знак Zeichenbenutzer користувач знаку Zeichenvermittlung знакове опосередкування Zeichenverweisung знакове посилання Zeit час Zeitbewusstsein свідомість часу, час свідомості zeitigen виявляти, достигати, часувати Zeitigung виявлення, достигання, часування zeitlich часовий, темпоральний Zeitlichkeit часовість zergliedern розчленовувати zergliedernd розчленувальний, аналітичний Zergliederung розчленування Ziel ціль Zielsetzung цілепокладання Zone зона zuhanden підручний Zukunft майбутнє Zukunftsverantwortung відповідальність за майбутнє zurechnungsfahig осудний Zurechnungsfahigkeit осудність Zusammengesetzte складене Zusammenhang зв’язок Zusammenleben спільне життя Zusammensetzung складання Zusammenstimmung узгодженість, відповідність Zuverlassigkeit достовірність, вірогідність, достеменність, надійність Zwang примус Zwangsakt акт примусу Zweck мета zweckrational цілераціональний Zweckbestimmung визначення мети zweckrational цілераціональний Zweckrationalitat цілераціональність Zwischenwelt міжсвіт