Модуль:морфо/data/uk

Матеріал з Вікісловника
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Документацію для цього модуля можна створити у Модуль:морфо/data/uk/документація

return {
	known_morphemes = {
		prefixoids = {
			'аван--', 'авіа--', 'авто--', 'агло--', 'агро--', 'адмін--', 'аква--', 'ало--', 'альфа--', 'амбі--', 'апо--', 'ато--', 'атто--', 'аудіо--', 'ауто--',
			'бета--', 'бі--', 'біо--', 'бліц--', 'бозна--', 'брам--', 'брахі--', 'будь--',
			'веб--', 'вебер--', 'вело--', 'відео--', 'віце--', 
			'гамма--', 'гекса--', 'гекто--', 'гео--', 'гетеро--', 'гіга--', 'гіпер--', 'гіпо--', 'гіро--', 'гомо--', 'гранд--',
			'дека--', 'дельта--', 'деци--', 'дзета--', 'ди--', 
			'е--', 'екзо--', 'еко--', 'екс--', 'експрес--', 'екстра--', 'екто--', 'ендо--', 'епі--', 'етно--',
			'євро--', 
			'зоо--',
			'ідіо--', 'ізо--', 'інтра--', 'інфо--', 'інформ--', 'інфра--', 'іпо--', 
			'казна--', 'кібер--', 'кіло--', 'кіно--', 'коли--', 'кон--', 'контент--', 'кріо--', 'кон--', 
			'лейб--', 'лорд-',
			'макро--', 'максі--', 'мега--', 'мед--', 'медіа--', 'мета--', 'міді--', 'мезо--', 'мело--', 'метео--', 'мікро--', 'мілі--', 'міні--', 'моно--', 'мото--', 'муз--', 'мульти--',
			'нано--', 'нарко--', 'нейро--', 'нео--',
			'обер--', 'оліго--',
			'палео--', 'пан--', 'пан’--', 'пар--', 'пара--', 'пета--', 'піко--', 'пів--', 'полі--', 'пост--', 'прес--', 'при--', 'проект--', 'прото--', 'псевдо--',
			'радіо--', 'рено--', 'ретро--', 'рино--', 'рок--',
			'санти--', 'секс--', 'cексі--', 'сільгосп--', 'смс--', 'спліт--', 'суб--', 'супер--', 'супра--', 'стерео--',
			'тау--', 'тахі--', 'теле--', 'тер--', 'тера--', 'термо--', 'тетра--', 'тест-', 'топ-',
			'уні--', 'утиль--',
			'файл--', 'фало--', 'фарм--','фемто--', 'флеш--', 'фоно--','фото--',
			'хіміо--', 'хіро--',
			'цикло--',
			'що--',
			},
		prefixes = {
			'а-', 'аб-', 'аг-', 'ад-', 'ан-', 'ант-', 'анти-', 'арк-', 'архі-',
			'без-', 'безо-',
			'в-', 'вві-', 'вз-', 'ви-', 'ві-', 'від-', 'віді-', 'відо-', 'во-', 'воз-', 'все-', 'ву-',
			'гіпер-',
			'де-', 'дез-', 'ди-', 'ді-', 'дис-', 'до-',
			'екс-', 'екстра-',
			'з-', 'за-','зі-', 'зне-', 'зо-', 'зу-',
			'із-', 'ім-', 'ін-', 'інтер-', 'ір-', 'ірр-',
			'к-', 'квазі-', 'ко-', 'кон-', 'контр-', 'контра-', 
			'лже-', 'лихо-',
			'мало-', 'марно-', 'межи-', 'між-', 'міс-', 'моно-', 'много-', 
			'на-', 'нав-', 'навоколо-', 'над-', 'наді-', 'надо--', 'най-', 'напів--', 'не-', 'недо-', 'ні-', 'низ-',
			'о-', 'об-', 'обез-', 'обі-', 'од-', 'опо-', 'от-',
			'па-', 'пере-', 'пери-', 'перед-', 'передо-', 'пі-', 'пів-', 'під-', 'під’-', 'піді-', 'підо-', 'після-', 'по-', 'поз-', 'поза-', 'полу-', 'пона-', 'понад-', 'попід-', 'попо-', 'пост-', 
			'пра-',	'пре-', 'пред-', 'преди-', 'при-', 'прі-', 'про-', 'проти-', 
			'ре-', 'різно-', 'роз-', 'розі-', 'розпо-',
			'с-', 'само-', 'свіжо-', 'серед-', 'син-', 'сим-', 'сиро-', 'скан-', 'слабо-', 'спів-', 'спо-', 'споза-', 'старо-', 'су-', 'суб-', 
			'транс-', 'тре-',
			'у-', 'ув-', 'уві-', 'ультра-',
			'шоп-',
			'що-',
			'через-', 'чисто-',
			-- Уніфікси.
			'ак-', -- акклиматизировать
			'ба-', -- барельеф [Рацибурская, 2009]
			'го-', -- горельеф [Рацибурская, 2009]
			'зако-', -- закоулок
			'обер-', -- обертон
			'сюр-', -- сюрреализм
			'уз-' , 'відв-', -- узвар
			'е-', -- эмигрировать
			'ен-', -- енгармонізм
		},
		suffixes = {
			'-j', '-∅',
			'-а', '-абель', '-абельн', '-ав', '-авл', '-аг', '-ад', '-адь', '-адей', '-адьj', '-аж', '-аз', '-ай', '-аj', '-аїчн', '-айш', '-ак', 
			'-ал', '-алей', '-али', '-алиj', '-ално', '-аль', '-альн', '-ами', 
			'-ан', '-аниj', '-анин', '-анк', '-ань', '-аньj','-анс', '-анн', '-анок', '-аноч', '-ансь', 'анськ', '-ант', '-ань',
			'-ар', '-арад', '-ард', '-арн', '-арій', '-аріус', '-арн', '-ар', '-аст', '-ась',
			'-ат', '-атай', '-атин', '-ато', '-атор', '-аторіj', '-атр', '-ах', '-ац', '-аці', '-аціj', '-ач', '-ачей', '-ачеj', '-ачк', '-аш', '-ашк', '-ащ',
			'-б', '-бан', '-бельн', '-бин', '-бищ',
			'-в', '-ва', '-ват', '-вл', '-вор', '-вш', '-вши', 
			'-д', '-дцят', '-дцять',
			'-е', '-еб', '-ебн', '-ев', '-ева', '-еват', '-евик', '-евин', '-евит', '-евич', '-евк', '-евл', '-евн', '-евт', '-его', '-едий', '-едиj',
			'-ее', '-еж', '-ез', '-езн', '-елезн', '-еj','-еїчн', '-ей', '-ейк', '-ейш', '-ек', '-екс', '-ел','-елл', '-ель', '-ельн', '-ем', '-емент', '-ему', 
			'-енек', '-ен', '-енеч', '-ениj', '-еньj', '-еник', '-енк', '-енн', '-енськ', '-ент', '-енц', '-енци', '-енціj', '-ень', '-еньк', '-енят', 
			'-ер', '-ерий', '-ериj', '-ерк', '-еро', '-ероч', '-ерт', '-ерть', '-ес', '-есеньк', '-еск', '-есс', '-еств', '-ест', '-есть', 
			'-ет', '-етк', '-етт', '-етто', '-еть', '-ець', '-ецьк', '-еч', '-ечк', '-ечок', '-ець', '-ешн', '-ешн’',
			'-єв', '-єн', '-єнк', '-єньк', '-єчк', '-єчок', '-єць', 
			'-ж', 
			'-з', '-зн', '-знь', '-зтв', '-зьк', 
			'-і', '-іад', '-іаз', '-іальн', '-іан', '-ів', '-ів’', '-івальник', '-івл', '-івн', '-івник', '-івськ', '-ід', '-іj','-із', '-ізм', '-ізн', '-ій', '-ік',
			'-іл', '-ілл', '-іль', '-ільник', '-ін', '-інг', '-інк', '-інн', '-іно', '-іноч', '-інь', '-іньк', '-ім', '-ір', 
			'-іс', '-ісіньк', '-іссім', '-іссімо', '-іст', '-ість', '-іськ', '-іт', '-ітв', '-ітет', '-іот', '-іфіч', '-іч', '-ічн', '-іш', '-ішн',
			'-и', '-ив', '-ива', '-ивн', '-иво', '-иг', '-ид', '-из', '-изм', '-изн', '-иj', '-ик', '-икат', '-ильн', '-льник', 
			'-им', '-ин', '-инн', '-инськ','-ир', '-ис', '-исмент', '-иськ','-ист', '-ит', '-их', '-иц', '-иці',	'-иціj', '-иць',
			'-ич', '-ича', '-ичеськ', '-ичин', '-ичинн','-ичк', '-ичн', '-ичок', '-иш', '-ишеч', '-ишк', '-ишн', '-ищ',
			'-ї', '-їв', '-ївк', '-ївл', 'ївн-', '-їжк', '-їзм', '-їн', '-їнг', '-їр', '-їст', '-їськ', '-їх', '-їчн', '-їщ',
			'-й', '-йа', '-йл',
			'-к', '-ка', '-ком', '-ку', '-куват',
			'-л', '-лан', '-лив', '-ливл', '-лин', '-лк', '-ль', '-льн', '-льник', '-ляв', '-ляціj', '-люк',
			'-м', '-ман', '-майстер', '-мейстер', '-мен', '-менн', '-мя',
			'-н', '-надцят', '-нал', '-надцять', '-неч', '-ниj', '-ньj', '-ник', '-ниц', '-ниць', '-нич', '-ничь', '-нича', '-нн', '-нок', '-ну', '-нь', '-ньк', '-няк', '-няц', '-няч',
			'-о', '-об', '-обл', '-ов', '-ова', '-оват', '-овен', '-овин','-овинн', '-овит', '-ович', '-овк', '-овл', '-овн', '-овник', '-овоч', '-овува', '-ов’j', '-ого', '-од', '-ое', '-оз', '-озн', 
			'-оїд', '-оj', '-ой', '-ок', '-ол', '-оль', '-ом', '-ому', '-он', '-ональн', '-онер', '-оник', '-онеч', '-онк', '-онн', '-онок', '-оноч', '-ону', '-ониш', '-оньк', '-оньки',
			'-ор', '-орий', '-орляв', '-орн', '-ос', '-ост', '-ость', '-от', '-отк', '-отн', '-оточ', '-оть', '-ох', '-охоньк', '-оч', '-очк', '-очн', '-очок', '-ош', '-ошеньк', '-ошн', '-ощ', '-ощав', '-ою',
			'-с', '-сен', '-ск', '-смен', '-сн', '-снь', '-ств', '-ськ',
			'-т', '-тв', '-тей', '-тел', '-тель', '-тельн', '-ти', '-тий', '-тиj', '-тов', '-тор', '-тт', '-т’т’', '-тух', '-тьj', '-тяй',
			'-у','-уальн', '-ува', '-уват', '-увач', '-уг', '-уж', '-уз', '-узь', '-уй', '-ук', '-ул', '-уль', '-ульк', '-ум', '-ун', '-ун’', '-ур', '-ург','-урк', '-ус', '-усіньк', 
			'-усь', '-ут', '-утк', '-ух', '-уч', '-учи', '-учк', '-уш', '-ушек', '-ушеч', '-ущ', '-ушк', '-ушок', '-ушч', '-ущ', '-ую',
			'-х',
			'-ц', '-ци', '-ціj', '-цтв', '-ць', '-цьк',
			'-ч', '-ча', '-чак', '-чан', '-чанин', '-част', '-чат', '-чеськ', '-чи', '-чив', '-чик', '-чин', '-чиц', '-чич', '-чі', '-чк', '-чонок', '-чук',
			'-ш', '-іш', '-ше', '-шеч', '-ши', '-шк', '-шн',
			'-щик', '-щин', '-щич', '-щиц', '-щук',
			'-ьа',
			'-ю', '-юва', '-юват', '-юг', '-юж', '-юк', '-юка', '-юл', '-юль', '-юльк', '-юн', '-юнь', '-юр', '-юсіньк', '-ют', '-ютк', '-юточ', '-юх', '-юціj', '-юч', '-ючи', '-юш', '-юшк', '-ющ',
			'-я', '-яв', '-яг', '-явл', '-яг', '-яд', '-ядь', '-яж', '-яжк', '-яз', '-яй', '-як', '-ями', '-ян', '-янин','-янк', '-янн', '-янт', '-яр', '-ярий', '-ярн', '-яст', '-ят', '-ять',
			'-ятин', '-ятор', '-ях', '-яц', '-яци', '-яціj', '-яч', '-ячк', '-яш', '-яшк', '-ящ',
			-- Уніфікси.
			'-азм', -- толеразм
			'-айк', -- лужайка
			'-альйон', -- почтальон
			'-ам', -- пополам
			'-амент', -- сортамент
			'-амт', -- почтамт
			'-анд', -- дуранда
			'-аньк', -- кушанькать
			'-арі', -- тераріум
			'-арон', -- маскарон
			'-ас', -- пивас
			'-атк', -- свинчатка
			'-атрикс', -- доминатрикс
			'-ашн', -- бунташный
			'-бн', -- надобный
			'-бель', -- дембель
			'-г', -- нудьга
			'-дель', -- дружбандель
			'-дяй', -- жирдяй
			'-е', -- все
			'-еді', -- комедиография
			'-ьозн', -- скрупульозний
			'-елій', -- міцелій
			'-елин', -- капелина
			'-енець', -- народженець
			'-енч', -- вар. '-енец' в птенчик
			'-еняск', -- молдовеняска
			'-ердяй', -- скупердяй
			'-єро', -- бандерильєро
			'-есь', -- ночесь
			'-ех', -- мачеха
			'-ечок', -- мозжечок
			'-еш', -- телешом, вар. -ес (от телеса)
			'-ешк', -- головешка
			'-ибельн', -- смотрибельный
			'-иліj', -- флотилия
			'-имент', -- сортимент
			'-иньj', -- ботвинья
			'-іон', -- лампион
			'-исімус', -- генералиссимус
			'-ітин', -- пальмитин
			'-ітор', -- ингибитор
			'-ифік', -- специфика
			'-й', -- чистоплюй
			'-кас', -- вачкас
			'-ман', -- наркоман
			'-мен', -- сендвіч-мен
			'-мент', -- менеджмент
			'-мо', -- семо, овамо
			'-ндель', -- срандель
			'-нт', -- бионт
			'-обн', -- съедобный
			'-ован', -- котлован
			'-овил', '-овиль', -- мотовило, мотовильце
			'-одій', -- плазмодій
			'-озі', -- мафіозі
			'-озо', -- аріозо
			'-оїт', -- лимфангоит
			'-онт', -- симбіонт
			'-онц', -- слегонца
			'-оріум', -- магниториум
			'-отур', -- верхотура
			'-оттj', -- лохмотья
			'-оць', -- владивостоцький
			'-оят', '-оять', -- рукоять
			'-р', -- лектриса
			'-стер', -- клейстер
			'-таш', -- патронташ
			'-тв', -- молитва
			'-теп', -- недотепа
			'-терій', -- кафетерій
			'-тр', -- директриса
			'-тур', -- пехтура
			'-тус', -- свинтус
			'-ть', -- сыромять
			'-уа', -- жопуа
			'-уроч', -- снігурочка
			'-усик', -- шампусик
			'-фон', -- солдафон
			'-ча', -- брижчатий
			'-честв', -- предельчество
			'-чонк', -- бочонковий
			'-чуг', '-чуж', -- пьянчуга
			'-идень', '-идн', -- злыдень, злыдни
			'-инд', -- дурында
			'-южк', -- денюжка (вместо денюшка)
			'-юзг', -- мелюзга
			'-явк', -- малявка
			'-яник', '-янич', -- полоняник, полоняничек
			'-ярус', -- стеклярус
			'-яс', -- герильяс
			'-ятк', -- дитятко
		},
		suffixsoids = {
			'-гуз'-- боягуз
		},
		interfixes = {
			'-j-',
			'-а-', '-ав-', '-айз-', '-ал-', '-ан-', '-ар-', '-ас-', '-ат-', '-ач-', '-ачь-',
			'-ай-', -- попрошайка...
			'-в-', '-вл-',
			'-дев-', '-дуаз-',
			'-еj-', '-е-', '-ев-', '-еж-', '-ез-', '-ей-', '-ель-', '-ем-', '-ен-', '-ён-', '-енц-',
			'-ень-', '-ер-', '-ес-', '-есц-', '-есь-', '-ет-', '-ефик-', '-ёх-', '-ёхъ-', '-еш-',
			'-є-', -- дієслово...
			'-и-', '-иан-', '-из-', '-ий-', '-ик-', '-икул-', '-ин-', '-инь-', '-ир-', '-ист-',
			'-і-', '-иj-', '-ид-', '-ит-', '-итар-', '-иф-', '-іфік-', '-ифиц-', '-иц-', '-ич-',
			'-й-',
			'-л-', '-лез-', '-лы-', '-ль-',
			'-н-',
			'-о-', '-ов-', '-ове-', '-од-', '-оз-', '-он-', '-от-',
			'-р-',
			'-с-',
			'-сель-', -- песельник
			'-т-', '-ти-', '-ть-',
			'-у-', '-ун-', '-ух-', '-ухъ-',
			'-фик-', '-фиц-',
			'-ц-',
			'-ч-', '-чан-',
			'-ш-',
			'-ы-', '-ым-', '-ын-', '-ыть-', '-ых-',
			'-эз-',
			'-ю-',
			'-я-', '-ян-', '-яр-', '-ят-', '-яч-',
		},
		endings = {
			'+∅',
			'+а', '+я', '+е', '+є', '+о', '+и', '+і', '+ій', '+ї',
			'+ий', '+ой', '+ее', '+ое', '+ая', '+яя',
			'+ет', '+у'
		},
		verb_endings = {
			'-ся', '-сь', '-сьте', '+ть', '+ти',
		},
		postfixes = {
		'-си',	'-ся', '-сь', '-таки', '-те', '-то', '-либо', '-нибудь', 
		},
	},
	category_replacements = {
		prefixoid = {
			{'пан’-', 'пан-'},
		},
		prefix = {
			{'з’-', 'з-'},
		},
	},
	references = { -- этот механизм ещё не реализован
		{
			{'п'},
			'{{Полюга}}',
		},
		{
			{'т'},
			'{{Тихонов}}',
		},
		{
			{'т-ся', 'т2'},
			'{{Тихонов|2=(ся)}}',
		},
		{
			{'т:%1'},
			'{{Тихонов|%1}}',
		},
		{
			{'к', 'е', 'ке'},
			'{{Кузнецова и Ефремова}}',
		},
	}
}