Додаток:Прикладна лінгвістика

Матеріал з Вікісловника
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Теоретична фонетика і фонологія. аспекти вивчання звуків мови: акустичний, артикуляційний, функційний. фонема: її ознаки, основні функції. головні типи варіантів фонем. фонологічні школи. фонетична і фонематична транскрипції. класифікація голосних і приголосних звуків. чергування голосних в українській мові (з історичними коментарями). чергування приголосних в українській мові (з історичними коментарями). модифікації приголосних фонем української мови: акомодація, асиміляція та її типи, дисиміляція, позиційні модифікації, спрощення, подовження. особливості орфоепії сучасної української літературної мови. типи складів. акцентуація в українській мові. графічна система сучасної української літературної мови. принципи української орфографії. фонетичний, фонологічний, орфоепічний і графічний аналізи.

Теоретична лексикологія і фразеологія. лексичне значення слова і поняття. типи лексичних значень. однозначність і багатозначність слів української мови. лексико-семантичні відношення між словами. омоніми й пароніми в українській мові. синоніми, їхні типи й функції в мові. антоніми, їхні типи, стилістична роль. лексика української мови з погляду походження. лексика української мови зі стилістичного погляду. лексикологічний аналіз.класифікація фразеологізмів. структура фразеологізму. системні відношення фразеологізмів. джерела фразеологізмів. фразеологічний аналіз.характеристика найважливіших словників.

Теоретична граматика (морфологія). поняття морфеми. класифікація морфем. основа слова та її структурні різновиди. аналіз морфемного складу слова. основні поняття і терміни словотвору: твірна основа, словотворчі засоби, способи словотвору, словотвірна модель, словотвірний тип. словотвірний аналіз слова. способи вираження граматичних значень слова в українській мові. іменник: семантичні групи, категорія роду, числа, відмінка, поділ на відміни(з історичними коментарями). прикметник: розряди, відмінювання. числівник: граматичні ознаки, класифікація за значенням і будовою, відмінювання.займенник: граматичні ознаки, відмінювання. безособово-предикативні слова. дієслово: категорія виду, часу, особи, стану способу, типи дієвідмін і розрізнення їх. дієприкметник: значення, граматичні ознаки, творення, уживання. дієприслівник: значення, граматичні ознаки, творення, уживання. прислівник: значення, граматичні ознаки, групи за значенням, морфологічні типи. модальні слова. прийменник. сполучник. вигук. частка.

Теоретична граматика (синтаксис). основні синтаксичні одиниці. реченнєвотвірні і сполученнєвотвірні синтаксичні зв'язки. типи словосполучень за будовою і морфологічним вираженням головного слова. семантико-синтаксичні відношення у словосполученні. синтаксичні форми керування і прилягання, узгодження і кореляції. цілісні словосполучення, їхні функції і семантика. граматичні категорії речення. типи речень за модальністю. формально-граматична будова простого речення. поняття члена речення. підмет, присудок, додаток, означення, прикладка, обставина: засоби вираження і семантика. складносурядне речення: структура і семантичні відношення. семантико-синтаксична структура речення. категорія суб'єктивної модальності, категорія предикативності: структура і семантика. парадигма речення: проблеми обсягу парадигми, особливості дериваційної парадигми речення. структурна схема речення. формально ускладнене просте речення. вставні, вставлені слова, словосполуки, речення. відокремлені звороти, особливості вираження категорії напівпредикативності. однорідні члени речення, узагальнювальні слова при однорідних членах речення. складнопідрядне речення: формально-граматична, логіко-граматична, структурно-семантична класифікації. складнопідрядні речення нерозчленованого і розчленованого типу: структура і семантичні типи.безсполучникові складні речення диференційованого і недиференційованого типу: структура і семантика. текст, структура, категорії і функції.

Українська діалектологія. фонетичні відмінності українських діалектів. вокалізми українських діалектів. структури вокалізму. основні відмінності консонантизму. українська діалектна лексика: класифікація та основні риси. найважливіші українські діалектні словники й атласи. характеристика південно-західного наріччя. характеристика південно-східного наріччя. характеристика північного наріччя. короткі відомості про найважливіші віхи в історії класифікації українських діалектів.

Історична граматика української мови. проблема походження української мови та її вирішення в різні історичні періоди. найважливіші пам'ятки письма ХІ–ХVІІІ ст., у яких відбито риси живої української мови. фонетичні зміни періоду розвитку української мови. історичний розвиток форм і категорій іменника. історичний розвиток займенника. історичний розвиток прикметника. історичний розвиток числівника. історія формування дієслівної системи. історія формування прислівника. історія становлення службових частин мови. історичний синтаксис української мови. синтаксичні особливості давнього речення.

Давня українська література. Література Київської Русі (Княжа доба). Оригінальна література Київської Русі. Література ХIV–XVI ст. Література другої половини XVIІ ст. Українська література XVIІІ ст. Творчість Григорія Сковороди.

Класична українська література. Історія української літератури першої половини XIX ст. Іван Петрович Котляревський (1769—1838). Петро Петрович Гулак-Артемовський (1790—1865). Павло Павлович Білецький-Носенко (1774—1856). Євген Павлович Гребінка (1812—1848). Григорій Федорович Квітка-Основ'яненко (1778—1843). Український романтизм. Амвросій Лук'янович Метлинський (1814—1870). Микола Іванович Костомаров (1817—1885). Віктор Миколайович Забіла (1808—1869). Михайло Миколайович Петренко (1817– ?). Микола Васильович Гоголь (1809—1852). Пантелеймон Олександрович Куліш(1819—1897). Маркіян Семенович Шашкевич (1811—1843). Іван Миколайович Вагилевич (1811—1866). Яким Федорович Головацький (1814—1888).утвердження критичного реалізму (40–60 рр. XIX ст.). Тарас Григорович Шевченко (1814—1861). Поеми Т. Г. Шевченка 1839—1842 років. Драматургія Т. Г. Шевченка. Утвердження революційно-демократичних позицій митця, твори періоду «трьох літ» як результат зрілості суспільно-політичних, філософсько-естетичних принципів поета. Твори Т. Г. Шевченка 1845 року. Лірика періоду заслання — розвиток демократичної творчості митця. Поеми та балади Т. Шевченка періоду заслання. Нижегородський період у творчості Т.Шевченка. Лірика останнього періоду творчості Т. Г. Шевченка. Історія української літератури другої половини XIX ст. Творчість І. Нечуя-Левицького. Творчість П. Мирного. Творчість Б. Д. Грінченка. Творчість М. Старицького. Творчість І. Карпенка-Карого. Творчість І. Франка. Історія української літератури кінця XIX — початку XX ст. Неонародницька та модерністська тенденція розвитку української літератури зламу віків. Характеристика української лірики кінця XIX — початку XX ст. Модернізація української драми на стику віків.

Методика навчання української мови в середній школі. методика української мови як наука і навчальна дисципліна. українська мова як навчальна дисципліна в загальноосвітніх закладах. програми і підручники з української мови. психологічні й дидактичні основи навчання української мови. методи, прийоми і засоби навчання української мови. типи уроків української мови, їх структура і методика проведення. методика навчання фонетики й орфоепії. методика навчання лексикології і фразеології. методика вивчання будови слова і словотвору. загальні питання методики вивчання граматики. методика вивчання частин мови.методика вивчання синтаксису. методика навчання орфографії. методика навчання пунктуації. методика роботи з текстом. методика формування комунікативних умінь і навичок учнів.

Прикладна лінгвістика. теоретичне і прикладне мовознавство в системі інших наук. методи мовознавства. прикладна лінгвістика як наука і як спеціальність у внз. прикладна лінгвістика та інформаційні технології в сучасній україні. мова, мовлення і мовна діяльність. семіотика. традиційні системи письма. спеціальні системи письма. мовні рівні та ієрархія їх. прикладна фонетика. прикладна лексикологія. прикладні аспекти фразеології. комп'ютерна лексикографія. прикладні аспекти морфології. машинна морфологія. граматичні аспекти перекладу. прикладні аспекти синтаксису. лінгвографія. лінгводидактика. термінографія. автоматичне опрацьовування текстової інформації. психолінгвістика. квантитативна лінгвістика.